Allah(c.c) bizden kulluk etmemizi ister. Kulluk görevinin en başı O'na iman etmektir.  İmanın gereklerini yerine getirmek itaatle olur. İtaat, Allah'a teslim olmayı, saygı göstermeyi, iba¬det etmeyi ve O'nun kitabıyla amel etmeyi gerektirir. İma¬nın kökleşmesi için insanın Allah'a itaat etmesi gerekir. Mutlak olarak itaat yalnız kâinatın yaratıcısı Allah'ın hakkıdır. Çünkü Allah, insanların Rabbi, ilâhı ve melikidir. Mutlak ve gerçek varlık sadece Allah'a aittir. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Emretme, yok etme, öldürme, diriltme, azap etme, mükâfatlandırmada O'nun hiçbir ortağı yoktur. O, istediği hususta istediği gibi tasarrufta bulunan, gerçek ve mutlak tek yaratıcı'dır. En doğru ve en güzel sözün sahibi O'dur. Hiç kimsenin Ondan daha doğ¬ru sözlü olması düşünülemez. Bunun için kul kayıtsız şartsız Rabbine itaat etmelidir. Yaratıcı'nın, kullarından kendisine itaat etmelerini istemesi kulların faydası içindir. Çünkü O'nun, kullarının itaatine hiç ihtiyacı yoktur. O'na isyan eden kul da O'na hiçbir surette zarar veremez. Sadece kendisine zarar verir. Kullarının isyanla zarara uğramalarını istemeyen Yüce Allah, onları kendi varlığını ve birliğini tanımaya ve kendisi¬ne itaate yatkın bir fıtratta yaratmıştır. Kuran'da itaat, mümin olmanın temel özelliği ola¬rak zikredilir. Allah ve Resülü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için işleri konusunda tercih kullanma haklarının olmadığı ifade edilir. (Ahzab,36) Peygamberimizin şu sözü de Allah ve Resulüne itaatin vazgeçilmezliğine vurgu yapar. Kim Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim onlara isyan ederse ancak kendisine zarar verir. Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. (Ebû Dâvûd, Salat, 221, 223) Kur'an Mü'minlere Allah’a itaat etmelerini emrettiği gibi Peygamber'e itaat etmeyi de emreder. (Ali-İmran,32) Allah'ı sevmenin Peygamberi sevmekten geçtiğini bildirir. (Ali-İmran,31)  Kur'an'da Peygamber'e itaat hep Allah'a itaatin peşinden zikredilmektedir: “Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin”. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ona yüklenen görevin sorumluluğu ancak ona ait; size yüklenen görevin sorumluluğu da yalnızca size aittir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz. Peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Nur,54 Allaha itaat O’nu bilmek ve tanımakla gerçekleşebilir.  Allah'ı bilmek ve tanımak O'nun mesajına ulaşmakla mümkündür. İnsanlara Allah'ın mesajını ulaştıran Peygamber'e itaat, kulu Allah'a itaate yönlendirir.  Nitekim kendi aranızdan, size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik.Bakara151 ayetiyle buna vurgu yapılır. Peygamberimiz de "Bana itaat eden, Allah'a itaat etmiştir. Bana isyan eden, Allah'a isyan etmiştir..." (Müslim, İmare, 33) buyurur. Peygamberimizi sevmek imanımızın gereğidir. Hz. Peygambere sadece itaat etmeleri istenmemiş, aynı zamanda imanın bir gereği olarak onu her şeyden ve herkesten çok sevmeleri de istenmiştir.  Allah Resulüne itaat anlamına gelecek her türlü düşünce, inanç, söz ve davranış, Allah'ın sevgisine ulaşmanın vesilesidir. Farz, vacip, nafile olan ibadetler,  her türlü salih ameller,  Allah'ı sevmek, Allah için sevmek, Allah'ın sevdiklerini sevmek, Allah'tan gelene razı olmak, Peygamber'i sevmek,  yaptıklarını Allah için yapmak, terk ettiklerini Allah için terk etmek, Allah'tan korkmak, Allah'ın koyduğu sınırları aşmamak, Allah'tan haya etmek, Allah'a dua etmek, Allah'a tevbe etmek  gibi davra¬nış ve duygular da itaatin diğer yansımalarıdır. Hz. Peygamber Allah’a itaatte sadece iman ve ibadet konularında değil, hayatın her alanında müminlere rehberlik etmektedir. O, insanları en mükemmel, en şerefli, en faziletli iş ve davranışlara yönlendirmektedir. O, kendi ifadesiyle, "güzel ahlâkı tamamlamak" için gönderilmiştir. Muvatta, Hüsnülhulk,1 Müminler güzel ahlâkla donanmış, Allah Resûlü'nün edep ve ahlâk elbisesini giymelidir. Onun ahlâk elbisesini giymek ona itaat etmektir.  Ona itaat etmek de Allah'a itaat etmektir.  Allah Resulünü örnek alıp, Allah'a itaat eden kişi Yüce Yaratıcının sevgisine nail olur. Allah'a itaat edip, Hz. Peygamber'in rehberliğini kabul eden, onu örnek alan ve ona itaat eden herkes cen¬nete girecektir.  Bu vesile ile Camiler ve Din Görevlileri haftası ile Mevlidi Nebi haftasının hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Ahmet Cevdet YEDİYILDIZ
Uzman Vaiz
İl Müftülüğü