BİTÜM TANK VE TESİSAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 7 (Samsun) Bölge Müdürlüğüne Bağlı Bitüm Depo Tesislerindeki Bitüm Tanklarının ve Mekanik Tesisatlarının Bakım Onarımlarının Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/484991

1-İdarenin

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-7.BÖLGE SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Esenevler Mahallesi Alaçam Caddesi No:48 55200 ATAKUM/SAMSUN

c) Telefon ve faks numarası

:

3623118000 - 3623118012

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

Karayolları 7 (Samsun) Bölge Müdürlüğüne Bağlı Bitüm Depo Tesislerindeki Bitüm Tanklarının ve Mekanik Tesisatlarının Bakım Onarımlarının Yapılması İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) 1.135,00 m2, Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması 1.135,00 m2, Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri) 38.200,00 kg, ...
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Karayolları 7. (Samsun) Bölge Müdürlüğüne Bağlı Bitüm Depo Tesislerinde

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.05.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği- Esenevler Mah. Alaçam Cad. No:48 55200 Atakum SAMSUN


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri Benzer İş Tebliği'nde bulunan herhangi bir gruba dahil olmaması sebebiyle 2.7 maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesine istinaden “ Bitüm Depo Tesislerinde Tank Bakım-Onarımı" veya "Bitüm Tankı Yapılması" İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Belge Adı

Açıklama

Makine Mühendisliği

-


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)

0,8436%

1,2655%

0,53

Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması

1,5064%

2,2596%

0,94

Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)

22,2921%

33,4381%

13,93

Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması

3,0682%

4,6023%

1,92

Baklava desenli sacla döşeme yapılması ve yerine konulması (mevcut kiriş, bölme, merdiven vetaşıyıcı üzerine)

0,7222%

1,0834%

0,45

PN 16 çelik boru serpantinli eşanjör 100 m2(dikişsiz boru)

7,1946%

10,7919%

4,5

PN 16 çelik boru serpantinli eşanjör 120 m2(dikişsiz boru)

8,0768%

12,1152%

5,05

Ø 88,9 / 3,2 mm dikişsiz çelik çekme boru

7,6226%

11,4339%

4,76

Bina içinde kaynaklı olarak döşenmiş boru montaj malzeme bedeli(Ø 88,9 / 3,2 mm dikişsiz çelik çekme boru)

1,9056%

2,8585%

1,19

Ø 25 metal körüklü glob vana(PN 16)

0,2296%

0,3444%

0,14

Ø 50 metal körüklü glob vana(PN 16)

0,0802%

0,1202%

0,05

Ø 80 metal körüklü glob vana(PN 16)

0,8714%

1,3071%

0,55

5,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m³

3,668%

5,5019%

2,29

0,6 mm Alüminyum sac ile yüzey kaplama

2,7108%

4,0662%

1,69

2000 tonluk dikey silindirik asfalt tankının serpantin sökümü ve temizliği

8,6868%

13,0301%

5,43

1000 tonluk dikey silindirik asfalt tankı serpantin askıya alma ve temizliği

5,4478%

8,1717%

3,41

100 tonluk yatay silindirik su tankı serpantin sökümü

1,4575%

2,1863%

0,91

Ø60,3*3,0 mm paslanmaz çelik çekme boru temini ve imalat montaj işleri(flanş ve monaj malzemeleri dahil)

2,7821%

4,1731%

1,74

Ø 60,3*3,0 mm paslanmaz çelik patent Udirsek 180 C boru malzeme temini ve imalat montaj işleri

0,8337%

1,2506%

0,526. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazetede çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir. Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükmüne göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.

#ilangovtr Basın No ILN02025472