banner1518

banner1365

banner1526

banner1345

banner1496

banner1534

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü 26 adet binayı kiraya verecek!

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun ve Ordu illerinde bulunan 26 adet taşınmaz açık arttırma ile kiraya verilecek.

SAMSUN 30.10.2020, 13:56
180
Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü 26 adet binayı kiraya verecek!
banner1375

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun ve Ordu illerinde bulunan 26 adet taşınmaz açık arttırma ile kiraya verilecek.

İhale açık teklif usulüyle yapılacak.

İhale tarihi: 20.11.2020 14:00

Son Başvuru ve Teklif Tarihi ise 20.11.2020 12:00 tarihlerinde olacak.

İhalenin Yapılacağı Yer ve Başvuru Adresi

İlkadım İlçesi, Hancerli Mahallesi Çiftehamam Caddesi NO:14 İlkadım /SAMSUN adresinde bulunan Bölge Müdürlüğümüz hizmet binası

1.Yukarıda bulunan taşınmazlar, hizalarında gösterilen aylık ve yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olup, sözleşme tarihinden   itibaren 31.12.2022 tarihine kadar  kiraya verilecektir. 
 2.  İhale edilen taşınmazların;  1. yıl   kira bedeli ihalede oluşan bedel olup, 31.12.2021 tarihine kadar, 2. yılın kira bedeli bir önceki yıla ait kira bedeline  TÜİK' ce yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak ve emsal rayiçler dikkate alınarak artırılacaktır.  Sözleşme bitimini takip eden yıllarda idare uygun görürse kira süresi birer yıl süreler halinde uzatılabilir.  Kira    Bedelleri  bir  önceki yılın kira bedeline TÜİK' ce yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak ve emsal rayiçler dikkate alınarak artırılacaktır.  
 3.  Kira bedelleri her ayın 5. Günü (Yıllık olanlar hariç) mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenecektir. Süresinde ödenmeyen kira bedelleri 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir. Kira bedeli ödemelerinin Vakıfbank Servis (On-Line ödeme) DBS,Otamatik Ödeme talimatı ve Kredi Kartı ile Ödeme yapabileceklerdir.
 4.  Samsun ve Ordu İl ve İlçelerinde bulunan taşınmazların ihaleleri yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Samsun ili, İlkadım İlçesi, Hancerli Mahallesi Çiftehamam Caddesi NO:14 İlkadım /SAMSUN   adresinde  bulunan Bölge Müdürlüğümüz hizmet binası İhale Bürosunda yapılacaktır. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Bölge Müdürlüğümüzde görülebilir.     
 5.  Samsun ve Ordu İlinde ve ilçelerinde bulunan taşınmazların ihaleleri son müracaat tarihi 20/11/2020   Cuma  günü olup, son müracaat saati ise  12:00 dir. Müracaat tarih ve saatinden sonra  yapılan müracaatlar  kabul edilmeyecektir.
 6.   İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar ve istenilen belgeler.
a) Türkiyede tebligat için adres gösteren imzalı bildirim (Adres Beyanı)
b)  İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Kimlik numarası olması kaydıyla kimliğini belirleyecek Resmî belge (Pasapaort, Ehliyet, Nufüs, Cüzdan sureti veya fotokopisi vs.)
c)  İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzer bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde Alınmış tüzel kişiliği sicile kayıtlı olduğuna ait belgenin aslı veya tasdikli suretinin (Türkiyede Şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişilerin belgelerinin bu tüzelkişiliğin bulunduğu Ülkedeki Türk Konsolosluğunca  veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.)
ç)  İstekliler adına vekalet edilmesi halinde istekli adına teklifte bulunacak kişilerin noter tasdikli vekaletnamleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiyede Şubesi bulunmayan yabancı    tüzel kişilerin Belgelerinin bu tüzelkişiliğin bulunduğu Ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığınca onaylanması gerekir.) teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sürküleri Veya imza beyannamesi (İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirküleri, ihalenin yapıldığı yıldan noterde onaylanmış olacaktır. Kendi adına ihaleye katılan gerçek kişilerde bu belge aranmaz)
d)  Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
e)  Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Buğday Pazarı Şubesindeki  TR790001500158007309654001 nolu hesabına nakit olarak yatırılmış geçici ve ek teminatına ait alındı makbuzu Veya Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre alınmış ekli örneğe uygun (limit içi ve süresiz olup, ayrıca teyit yazılı) geçici teminat mektubu.
f)  İsteklinin; İhale Konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair yer gördü belgesi (Bu belge Bölge Müdürlüğünden temin edilecek)
g)   Sermayeleri, talip olunan gayrimenkulün muhammen bedellinin bir yıllık tutarından az olan şirketler ihaleye katılamazlar
h)   İhalelerden yasaklı olanlar ile FETÖ/PDY terör örgütüne ilgi, bağ veya iltisakları olan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
ı)   İdaremize dolaylı veya dolaysız borcu olanlar ile İdaremiz tarafından daha önceden kiracılığı sonlandırılarak 2886 sayılı kanunun 75.maddesine göre tahliyesi gerçekleştirilenler ihaleye katılamazlar.
     i)  Yukarıda (g), (h) ve (ı) fıkralarında yazılı gerçek ve tüzel kişilerden olduğu tespit edilirse İhaleye katılıp ihale üzerinde kalsa dahi sözleşme düzenlenmez sözleşme düzenlenmiş olsa dahi sözleşme feshedilir.  Geçici Ve ek teminatları Bölge Müdürlüğümüzce irat kaydedilir.
 7.  İlana yazılmayan bilgiler şartnamesinde ve sözleşmesinde mevcut olup, İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihale esnasında imzaladığı Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Usul ve Esasları ile Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Tip Genel Şartnamesi hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.
 8. İhale ilan giderleri ihale uhdesinde kalan gerçek ve tüzel kişiye ait olup, sözleşme düzenlenirken tahsil edilecektir.
 9. İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde sözleşme yapmayan gerçek ve tüzel kişilere ait geçici ve ek teminatlar İdarece irad kaydedilecektir.
10. İhale uhdesinde kalmayan gerçek ve tüzelkişilerin yatırmış oldukları geçici ve ek teminatlar, dilekçelerinde belirtilen banka hesaplarına iade edilecektir.
11. İhale ve sözleşmeye ait tüm giderler kiracıya aittir.
12. Kira sözleşmesi düzenlenirken mali durumu kira bedelini karşılayacak düzeyde iki kefil gösterilecektir. Doğrudan borçlanma sistemi yaptıranlardan, sözleşme süresine ait tüm kira bedellerini peşin ödemeleri halinde, Kefil aranmayacaktır.
13 . 5737 Sayılı Kanun’un 24. maddesi uyarınca kiralanan taşınmaz yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına sigorta ettirilecek, sigorta bedelleri kiracı tarafından ödenecektir. Kiracılar Elektrik, su, varsa doğalgaz aboneliğini üzerine alacak, bedelleri ilgili kuruluşa ödeyecek ve belgeler Bölge Müdürlüğüne ibraz edecektir. Ticari amaçlı kiracılar işyeri ruhsatı alacaktır. Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra Geçici ve ek teminat iade edilecektir. Eski kiracının varsa elektrik, su, doğalgaz ve diğer borçlarından dolayı idarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı idareden hiçbir Hak talep etmeyecektir.
14. İdaremiz kira stopajından muaf olup, kiracılar kiracılıkları süresince kira stopajı ödemeyeceklerdir. (51, 52 ve 53. Sıralardaki taşınmazlar hariç)
15. Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir. İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir.
16. Müracaatlar; Bölge Müdürlüğümüze doğrudan yapılacak olup, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir
17. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
18. Bu ilan kiralık yer talebi ile ilgili idareye verilen dilekçe sahiplerine duyuru mahiyetindedir.
İrtibat Telefonu:  0362 431 21 48 Dahili: 7401 -7403   İLAN OLUNUR.
 

Yorumlar (0)