banner1518

banner1365

banner1526

banner1499

banner1496

banner1337

Resmen değişiyor! Kabul edildi, günlük 16 lira olacak

banner1357

Belediyelerce bir e-skuterden günlük 16 lira 66 kuruş işgal harcı alınacak.

Genel 15.10.2020, 22:42 15.10.2020, 22:47
509
Resmen değişiyor! Kabul edildi, günlük 16 lira olacak
banner1353

Elektrikli skuterlerin kullanımı

Belediye Gelirleri Kanunu'nda değişiklik yapılarak güvenli, sağlıklı  ve çevreci ulaşım araçlarından biri olan elektrikli skuterlerin teşvik edilmesi  ve kullanımının yaygınlaştırılması için paylaşımlı elektrikli skuterlerden  alınacak işgal harcı bedeli en az tarife üzerinden hesaplanacak. Bu kapsamda  belediyelerce bir e-skuterden günlük 16 lira 66 kuruş işgal harcı alınacak.

Düzenlemeyle çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik  ilkelere; sıfır atığın yaygınlaştırılması, motorsuz ve elektrikli araçların  yaygınlaştırılması ve plastik içerikli ambalajların azaltılması ilkeleri  eklenecek.

Atıkların üretiminin ve zararlarının önlenmesi

Teklifle atık su altyapı yönetim sorumlusu olarak sayılanlardan en az  ikisinin bir araya gelerek de atık su altyapı kooperatifi kurabilmelerine yönelik  düzenleme yapılacak.

Atık üreticileri, atıklarının yönetimini atık yönetim sorumlusu olarak  yetki verilmiş firmalar aracılığıyla da yerine getirebilecek. Ancak Bakanlıkça  nitelikleri belirlenen atık üreticilerinin atıklarının yönetimini atık yönetim  sorumlusu firmalar aracılığıyla yerine getirmeleri zorunlu olacak. Atık  üreticilerinin sorumlulukları ile atık yönetim sorumlusu firmaların  yetkilendirilmesine ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça  çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

Atıkların üretiminin ve zararlarının önlenmesi veya azaltılması ile  atıkların geri kazanılması ve geri kazanılabilen atıkların kaynağında ayrı  toplanması esas olacak. Sıfır atık yönetim sistemini kurarak belge alanlar,  türlerine göre kaynağında ayrı biriktirdikleri atıklarını, Bakanlıktan çevre  lisansı almış atık işleme tesislerine geri kazanımı sağlanmak üzere verebilecek.  Atık yönetim planlarının hazırlanmasına ve sıfır atık yönetim sistemine ilişkin  usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek ve bu çerçevede  sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi zorunlu olacak.

Atıkların, doğal kaynak ve ham madde kullanımının azaltılması ve geri  kazanımın artırılması amacıyla kullanılması esas olacak. Atıkların veya  atıklardan elde edilen geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımına yönelik  düzenlemeler ile zorunlu kullanıma ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılan  yönetmelikle belirlenecek. Geri kazanım imkanı olmayan atıklar, yönetmeliklerle  belirlenen uygun yöntemlerle bertaraf edilecek.

Lisans almakla yükümlü gerçek veya tüzel kişiler ile atık yönetim  sorumlusu firmalardan alınacak teminatlar için yönetiminden sorumlu oldukları  atıkların türü, miktarı ve bertaraf maliyeti temel alınacak ve bu teminatlara  ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

Türkiye Çevre Ajansına denetim yetkisi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, denetim yetkisini Türkiye Çevre  Ajansına devredebilecek.

Tehlikeli kimyasalların üretimi, satışı, depolanması, taşınması ile  tüm atıkların toplanması, taşınması ve depolanmasından, atık üreticisiyle atık  yönetim sorumlusu firma müteselsilen sorumlu olacak.

Çevre izni ve lisansı olmayan faaliyetler, süre verilmeksizin  durdurulacak.

İdari para cezaları

Teklifle, Çevre Kanunu'nda yer alan idari para cezalarının bir kısmı  yeniden düzenleniyor.

"ÇED olumlu kararı" almadan faaliyete geçenlere proje bedelinin yüzde  2'si oranında idari para cezası verilecek. Cezaya konu olan durumlarda ÇED olumlu  kararı alınmazsa yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlü olacak.

Benzin ve naftanın depolanması, dolumu ve tankerlerle nakliyesine  ilişkin terminaller, dolum adaları veya akaryakıt istasyonlarında kullanılan her  türlü düzenek, tesis ile tankerlerden salınan uçucu organik bileşiklerin  kontrolüne ilişkin Bakanlıkça belirlenen esas ve kriterlere uymayan; terminaller  veya dolum adaları için 60 bin lira, akaryakıt istasyonları için 30 bin lira,  tankerler için 3 bin lira idari para cezası verilecek.

Katı atık bırakan veya evsel atık su deşarjı yapan tanker, gemi ve  diğer deniz araçlarından bin grostona kadar olanlar için groston başına 100 lira,  1000 ila 5 bin groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 20  lira, 5 bin grostondan fazla olanlara ise yukarıdaki miktarlar ve ilave her  groston başına 10 lira idari para cezası verilecek.

Ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tabi  olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik  olmayan sulara atık boşaltanlara, su kirliliği nedeni ile kurulması veya  işletilmesi yönetmelikle izne tabi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin  almadan kuran, işleten veya izni iptal edilmesine rağmen kurmaya veya işletmeye  devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya  yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara  24 bin lira idari para cezası verilecek.

Denizlerden, akar ve kuru dere yataklarından, göl yataklarından ve  tarım arazilerinden kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ile ilgili esaslara  aykırı olarak faaliyet gösterenlere 100 bin liradan 300 bin liraya kadar, bu  faaliyetlerin sanat yapılarına zarar vermesi veya akar suyun akış rejimini  bozması halinde 300 bin lira, kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlara ise  metreküp başına 450 lira idari para cezası verilecek.

Plastik poşetleri ücretsiz verdiği veya Bakanlıkça belirlenen usul ve  esaslara aykırı olarak plastik poşet verdiği tespit edilen satış noktalarına depo  alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 15,16 lira, Bakanlıkça  belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşetleri üretene, tedarik  edene; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından  yetkilendirilen temsilciye veya ithalatçıya 15 bin lira, geri kazanım katılım  payına ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara 1500 lira idari para cezası  verilecek.

Sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara veya kurduğunu  belgeleyemeyenlere 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara  aykırı olarak; sera gazı emisyonu izleme planını sunmayanlara veya süresi  içerisinde güncellemeyenlere 24 bin lira, doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu  süresi içerisinde sunmayanlara 36 bin lira para cezası verilecek.

Depozito yönetim sistemine yönelik çalışmalar

2020'de tüm dünyada ve Türkiye'de yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle  depozito yönetim sistemine yönelik çalışmalarda yaşanan zaman kaybının telafisi  için depozito yönetim sistemi uygulamasının başlangıcının bir yıl süreyle  ertelenmesi amaçlanıyor.

Buna ek olarak ürünlerin de depozito uygulaması kapsamına alınması ve  uygulamaya tabi tutulan ambalaj ve ürün üreticileri, ithalatçıları ve piyasaya  sürenlerin, bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda oldukları  hüküm altına alınıyor. Ayrıca depozito sistemine ilişkin teminatlar ve ücretler,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda, ürün veya hizmetlerin  doğal kaynak kullanımı ve ham madde temini aşamasından başlamak üzere yaşam  döngüsünün bütün süreçlerinde, türlerin ve habitatların zarar görmesini ve  ekosistemlerin bozulmasını önlemek, çevre, insan, sağlık, iklim ve doğal yaşamın  üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak için gönüllülük esaslı çevre etiket  sisteminin oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça  tespit edilecek.

Bakanlık haricinde "çevre etiketi" adı altında herhangi bir faaliyet  yürütülemeyecek.

Motor yağı değişimlerinin Bakanlıkça yetki verilen işletmeler  tarafından yapılması veya atık motor yağlarının bu yerlere teslim edilmesi  zorunlu olacak.

TBMM Çevre Komisyonunda kabul edilen Türkiye Çevre Ajansının Kurulması  ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile Karayolları Trafik  Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.

 "Bisiklet yolu", bisiklet ve elektrikli skuter sürüşüne ayrılan, taşıt  yolu ve yaya alanları ile kesişim noktaları hariç diğer araç ve yaya trafiğine  kapalı yol; "elektrikli skuter (e-skuter)", hızı en fazla saatte 25 kilometreye  ulaşan, tekerlekli, ayak tahtası ve tutamağı olabilen, dikey bir direksiyon  mekanizması içerebilen ve ayakta kullanılan taşıtlar, "bisiklet şeridi" ise yol  seviyesinde bisiklet ve elektrikli skuter kullanımı için özel olarak belirlenmiş  ve yer işaretlemesiyle ayrılmış yol şeklinde tanımlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, kara yollarındaki gürültü kirliliği ve  bisiklet master planlarını göz önünde bulundurup, Çevre ve Şehircilik  Bakanlığının görüşünü de alarak, trafik güvenliğinin ve teknik koşulların  sağlandığı mevcut yollarda, yeni yapılacak yapım, bakımından sorumlu olduğu  karayollarının kenarına, bisiklet yoluyla gürültü bariyeri yapacak.

Trafik güvenliğinin ve teknik koşulların sağlandığı yerlerde,  banketleri bisiklet şeridi olarak işaretleyerek bisiklet ve e-skuter kullanımına  uygun hale getirecek.

Kara yollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde 15 yaşını bitirmiş  olanlar elektrikli bisiklet ve e-skuter kullanabilecek.

Sürücüler, sağa ve sola dönüşlerde, bisiklet yolundaki ve şeridindeki  bisiklet ve e- skuter kullananlara ilk geçiş hakkını vermek zorunda olacak.

Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa e-skuterler taşıt yolunda,  motorlu bisikletler ise bisiklet yolunda sürülemeyecek. İki elle sürülmesi  zorunlu olacak e-skuterlerde sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu  taşınamayacak.

Elektrikli skuterler, otoyol, şehirlerarası kara yolları ve azami hız  sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yollarında kullanılamayacak.

Yayalar bisiklet trafiğine engel olmamak şartıyla veya yaya yolu  bulunmayan yerlerde bisiklet şeridini kullanabilecek.

Belediyeler, otopark gelirlerini büyükşehir belediyelerine  aktarmayacak

Teklifle, Kamu İhale Kanunu'nda düzenlemeye gidiliyor. Buna göre,  Türkiye Çevre Ajansının depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi  faaliyetlerine ilişkin olarak yapacağı mal ve hizmet alımları, "ceza ve  ihalelerden yasaklama" hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi  olmayacak.

Ajansın depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi  faaliyetlerine ilişkin olarak yapacağı mal ve hizmet alımlarına yönelik  ihalelerinin usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Teklifle, büyükşehir belediyelerine bisiklet ve e-skuterlerin yol,  şerit, park ve şarj istasyonlarını yapma görevi verilecek. İlçe belediyeleri ise  bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme  görevine sahip olacak.

Ulaşımdan kaynaklanan emisyonların azaltılması amacıyla bisikletli  ulaşımın yaygınlaştırılması için hazırlanacak ulaşım ana planlarında bisikletli  ulaşıma yer verilmesi veya bisikletli ulaşım ana planının hazırlanması esas  olacak.

Teklifle bölge otoparkı yapma yetkisi ilçe belediyelerine  verildiğinden, imar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde  ettikleri gelirlerin büyükşehir belediyesine aktarılması uygulamasına son  veriliyor. İmar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde  ettikleri gelirler 5 yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi  karşılığında bölge otoparkı için gerekli arsa alımları ile inşasında  kullanılacak, bu gelirler söz konusu amaç dışında kullanılamayacak.

İl Özel İdaresi Kanunu'nda yapılan değişiklikle il özel idarelerine,  Belediye Kanunu'nda yapılan düzenlenmeyle ise belediyelere yaya yolu, bisiklet ve  e-skuterlerin yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapma görevi veriliyor.

Geri kazanım katılım payları

Türkiye Çevre Ajansının faaliyetlerine başladığı tarihten itibaren 5  yıl süreyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin "Kurumlar arası geçici  görevlendirme" başlıklı maddesi hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşlarının  personeli, ajansta geçici olarak görevlendirilebilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 31 Aralık 2025'e kadar Çevre  Kanunu uyarınca tahsil edilen geri kazanım katılım paylarının yüzde 15'i tahsil  edildiği ayı izleyen ayın sonuna, bu yıl bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten  önce tahsil edilen tutarın yüzde 10'u bu maddenin yürürlüğe girdiği ayı izleyen  ikinci ayın sonuna kadar Türkiye Çevre Ajansı hesabına aktarılacak. Aktarılacak  tutarlar karşılığında bakanlık bütçesinde gerekli ödenek öngörülecek.

"3 yıllık projeksiyon buna göre kuruldu"

 Teklifin imza sahibi olarak depozito yönetim sistemine ilişkin  komisyona bilgi veren AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Türkiye'de  pet, cam, kağıt ve metal içecek için yılda 20 milyar adet içecek ambalajı  üretildiğini belirtti.

Türkiye Çevre Ajansının, 7 coğrafi bölgede faaliyet yürüyeceğini,  bütün paydaşları sürece dahil edeceğini söyleyen Özboyacı, depozito yönetim  sisteminin 3 yıl içinde oturmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Selman Özboyacı, sistemle geri dönüşüm oranının ilk yıl yüzde 70,  2'nci yıl yüzde 80, 3'üncü yıldan itibaren yüzde 90'lara ulaşacağını dile  getirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi ile teklifin hazırlanmasına katkısı  olanların, fizibilite çalışmalarında bunu öngördüğünü anlatan Özboyacı, "7  coğrafi bölgenin tamamı incelendi. Hangi il ne kadar atık üretiyor, hangi ilde ne  kadar geri dönüşüm tesisi var hepsi detaylıca araştırıldı ve 3 yıllık projeksiyon  buna göre kuruldu." diye konuştu.

Yorumlar (0)