banner1518

banner1567

banner1526

banner1499

banner1334

banner1534

Para cezalarının yüzde 90'ı silinecek!

Vergi ve idari para cezalarının yapılandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi. Yapılandırılacak tutarın peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.

Genel 27.11.2020, 15:13 27.11.2020, 15:19
1023
Para cezalarının yüzde 90'ı silinecek!

Milyonlarca kişi bekliyordu ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarihlerde açıklandı. Vergi ve idari para cezalarının yapılandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi. Borcun ilk taksit ödeme süresi 1 Şubat 2021 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek. Vadesi 31 Aralık 2014'ten önce aslı 100 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilecek. Yapılandırılacak tutarın peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.

Spor kulüpleri, yapılandırılan alacak tutarlarını 2'şer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödeyebilecek.

31 ARALIK 2020'YE KADAR YAZILI BAŞVURU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Bazı  Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği"  Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Bakanlığa bağlı tahsil  dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların  yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar  belirlendi. Buna göre, söz konusu alacakların yapılandırmadan yararlandırılması  için 31 Ağustos 2020 tarihi ve öncesi döneme ait ve kanunun yayım tarihi olan 17  Kasım itibariyle kesinleşmiş olması gerekiyor.

Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen  borçlular, 31 Aralık 2020'ye kadar  borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvuracak. Bakanlığa bağlı vergi dairelerine olan borçları için kanun  hükümlerinden yararlanmak isteyenler, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi  (www.gib.gov.tr) ya da e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuruda  bulunabilecek. Mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya  posta yoluyla da başvuru yapabilecek.
Borçlular, birden fazla vergi dairesine olan borçları için kanundan  yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı  başvuracak.Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme  borçlusu sayılan kişiler, sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili  vergi dairesine yazılı başvuru yaparak kanun hükümlerinden yararlanabilecek.
 
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların, takip ve tahsilat  işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan vazgeçmesi gerekecek. Kanundan yararlanmak için elektronik ortamdan başvuranlar, düzenleme  kapsamındaki borçlarıyla ilgili davalar bulunması halinde, ilgili vergi dairesine  ayrıca yazılı olarak müracaat edecek.

18 EŞİT TAKSİTTE ÖDEME İMKANI

Yapılandırmada, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak  hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının alacak asılları ile ödenmesi kuralı uygulanacak. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya  da 2'şer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olurken,  ilk taksit ödeme süresi 1 Şubat 2021 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek. Azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte  6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunuyor.

Borçlular, yapılandırdıkları borçlarını, ilk taksit ödeme süresi  içinde ödemek üzere peşin ödeme seçeneğini tercih  edebilecek. Bu durumda,  hesaplanacak tutara katsayı uygulanmayacak, fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık  değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının tahsilinden  vazgeçilecek. İdari para cezalarında ise bu alacaktan ayrıca yüzde 25 indirim  yapılacak. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret  olması halinde,  Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak  tutardan yüzde 50 indirim gerçekleştirilecek.  Vadesi 31 Aralık 2014'ten önce olan her bir alacak türü ve dönemi  itibarıyla aslı 100 lirayı aşmayan ve aslı ödenmiş fer'i alacaklardan tutarı 200  lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

SPOR KULÜPLERİNİN BORÇLARI

İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz  kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız  spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette  bulunan spor kulüpleri, yapılandırılan alacak tutarlarını 2'şer aylık dönemler  halinde azami 36 eşit taksitte ödeyebilecek.Spor kulüplerinin bu imkandan yararlanabilmeleri için başvuru  sırasında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor  federasyonlarına tescil edilmiş spor kulübü olduklarını belirten belgeyi ibraz  etmeleri gerekecek.Bu kulüplerin dernek veya şirket şeklinde örgütlenmiş olması, kanunla  verilen imkandan yararlanmalarını engellemeyecek. Spor kulüplerinden aranılan  amme alacaklarıyla ilgili olarak ikincil sorumluluğu bulunan kişiler de bu  hükümden yararlanabilecek. Bu kuruluşların, kendilerine verilen imkanı kullanarak ödeme yapmak  istemeleri halinde, yapılandırılan alacak tutarına, taksit sayısına göre farklı  katsayılar uygulanacak.

Öte yandan Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme  faizleri, gecikme zammı alacaklarının yeniden yapılandırılması ve tahsiline  ilişkin detaylar belli oldu. Ticaret Bakanlığının "7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük  Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle ilgili kanun kapsamında yapılandırılan gümrük alacaklarının  türü, tutarının tespiti, taksitlendirilmesi, tahsilinden vazgeçilen alacakların  kapsamına ilişkin hususlar düzenlendi.Yapılandırma için yapılacak başvurunun şekli ve süresi, başvurulara  yönelik gümrük idarelerince yapılacak işlemler, ödeme süresi ve süresi içinde  ödenmeyen taksitlere ilişkin yürütülecek işlemler, tecil edilen alacakların  yapılandırılması, daha önce yapılandırılan alacakların yeniden düzenlenmesi gibi  konular da tebliğde yer aldı. Buna göre, kesinleşmiş alacakların ilgili kanunda belirtilen şekil ve  sürelerde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi,  gecikme zammı ve idari para cezalarının bir kısmının tahsilinden vazgeçilecek.  Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31 Aralık'a kadar  ilgili gümrük idaresine gerekli belgelerle başvurması gerekiyor.
Belgelerin tam olması durumunda başvurular kabul edilecek ve borçlu  tarafından tercih edilen taksitle ödeme seçeneğine göre ödeme planı hazırlanacak.

17 KASIM SONRA HESAPLANMAYACAK

Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler  halinde ödenebilecek. Taksitle ödeme yapmak isteyen borçlular, 6, 9, 12 veya 18  eşit taksitle ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Bu kapsamdaki ilk  taksitin 31 Ocak 2021'e kadar ödenmesi şart olacak.  Taksitlerin belirlenen süre ve şekillerde ödenmemesi durumunda kanun  hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, 17 Kasım'dan sonraki süreler için faiz, gecikme zammı ile gecikme cezası gibi feri amme alacakları hesaplanmayacak.Tebliğde hüküm bulunmayan özel ve istisnai durumları inceleyip  sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkili olacak.

Yorumlar (0)