2022/282 TLMT.
TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar, bulunduğu yer ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Muhammen Kıymeti    Adedi    Cinsi    Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
680.000,00    1    Taşıt    16rc916 Plakalı , 1969 Model , FORD Marka , 3W89807 Motor No'lu , GAECJB89438 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Rengi Kırmızı , Kıymet takdiri istenen araç,1969 model Ford marka, Capri HB 3 Kapı otomobil tipi benzinli aracıdır. Aracın rengi Kırmızı. Manuel vitestir.AracınŞase no: GAECJB89438.Aracın anahtarı var, ruhsatı yoktur. Aracın aküsü boşaldığı için çalıştırılamadığı, motor, fren ve aksesuar sistemleri kontrol edilememiş, eksik malzemeleri ve arızaları tespit edilememiştir. Aracın kilometresi 19567. Aracın torpidonun sağ altındaki tesisat kapağı yerinden çıkmış. Cam silecek fırçalarında paslanma vardır. Ön ve arka tamponlar demirdendir. Sağ ve sol taraflarda binme basamağı vardır. Boyasında muhtelif çizikler vardır. Camları ve koltukları sağlam olup, koltukları ve kapı iç döşemeleri kahverengi deri ile kaplıdır. Aracın lastikleri ortalama %80 performanslıdır.
ARACIN GÖSTERİLECEĞİ ADRES: YAYLA MAH., ÖZGÜR SOK., NO:15 TUZLA / İSTANBULArtırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2023 - 14:08
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2023 - 14:08
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2023 - 14:08
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2023 - 14:08Satış şartları: 1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.
2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.
3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.
4- Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.
5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.
6- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.
7- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.
8- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hâllerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.
9- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.
10- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.
11-%1 KDV, damga vergisi ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.) 23/03/2023
(İİK m.114)

#ilangovtr Basın No ILN01803785