BİYOMEDİKAL VE LABORATUVAR SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2024 YILI 63 KALEM BİYOMEDİKAL VE LABORATUVAR SARF MALZEME mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN        :              2024/493282

1-İdarenin

a) Adı    :              İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi               :               Adalet Mah. 100 Yıl Blv. No: 232 A Blok 55060 MERKEZ İLKADIM/SAMSUN

c) Telefon ve faks numarası            :              3623112500 - 3623112507

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:         https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı    :              2024 YILI 63 KALEM BİYOMEDİKAL VE LABORATUVAR SARF MALZEME

b) Niteliği, türü ve miktarı :              63 KALEM BİYOMEDİKAL VE LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer   :              Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ambarı Adalet Mah. 100. Yıl Bulvarı No:232 B BLOK İLKADIM SAMSUN

ç) Süresi/teslim tarihi         :              Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren- 31.12.2024 tarihine kadar Sözleşme süresi boyunca teslimat yapılacak olan idaremizin belirlediği periyodlara göre peyder pey teslimatlar gerçekleştirilecektir. Siparişler Müdürlüğümüzün kullanmış olduğu sipariş programı üzerinden e-mail ve faks yoluyla tebliğ edilecek olup, Teslimatlar; Yurt dışından temin edilen Laboratuvar malzemeleri için tebliğ tarihinden itibaren 60 gün. diğer sarf ve biyomedikal malzemeleri için tebliğ tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde yüklenici firma tarafından mal teslimi yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi           :              Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati        :              13.05.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)         :              Samsun İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu (Adalet Mah. 100. Yıl Bulvarı. No:232 A Blok İlkadım / SAMSUN)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

ÜTS KAYIT BELGESİ

İhale Bazında

Kapsam dışı olan ürünler için firmalar kapsam dışı olduğuna dair beyan ve tedarikçi ise ana bayiden alınan yetki belgesini sunacaklardır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ

İhale Bazında

TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ

Tek ortağın sunması yeterlidir.

YERLİ MALI BELGESİ

İhale Bazında

Yerli malı lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler, teklif ettiği ürüne ait Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesini sunacaklardır.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

ÜTS BAYİLİK BELGESİ

İhale Bazında

Teklif verecekleri tıbbi sarf malzemelerin her bir ürün için üretici veya tedarikçisi tarafından ÜTS Ürün Takip Sistemine kayıtlı olduğu belgeyi (Bayilik belgesi) sunmaları gerekmektedir

Tek ortağın sunması yeterlidir.

               

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Belge Adı

İhale/Kısım/Kısımlar

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Katalog

İhale Bazında

Teklif edilecek malların teknik şartnamelerinde istenildiği şekilde katalog/numune getirilecektir.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02018605