T.C.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7. Bölge Müdürlüğü

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

            Aşağıda tahmini bedeli, geçici teminatı, İhale günü, saati ve özellikleri belirtilen, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait “Tarla” olan taşınmaz mallar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulüyle Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Binası İhale Salonunda toplanacak İhale Komisyonu huzurunda 03.05.2024 Cuma günü saat 14:00’de yapılacak ihale ile satılacaktır.  

Bu işe ait şartname v.s. evraklar mesai saatleri içerisinde Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

Bu taşınmaza teklif vermek isteyenler taşınmazın halihazır durumunu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler vb. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE/KÖYÜ

ADA/ PARSEL NO.

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ

İDARE HİSSESİ

İMAR DURUMU

TAHMİN EDİLEN

SATIŞ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

AMASYA

SULUOVA

HACIHAYTA

188 ADA

700 PARSEL

TARLA

174,54 m²

1/1

SANAYİ ALANI

436.350,00-TL

13.100,00-TL

03/05/2024

14:00

             

1. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri ihale için;

a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınan teyidi yapılabilecek nüfus kayıt belgesi),

b- Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınan teyidi yapılabilecek nüfus cüzdanı sureti),

c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

d- Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,

e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g- Geçici teminata ait Alındı Makbuzu (7. Bölge Müdürlüğünün Tek Hazine Kurumlar Tahsilat hesabına açılan Ziraat Bankası Samsun Merkez Şubesi TR31 0001 0002 2292 3411 2350 01 IBAN nolu vadesiz hesabına yatırılması), (Açıklama kısmına tüzel kişiler için vergi kimlik numarası, gerçek kişiler için TC kimlik numarası, Geçici Teminat bedeli olduğu belirtilecektir.) veya,

-Banka Teminat Mektubu, (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 31.12.2024 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.)

h- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

ı- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, h Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun Ortak Girişim Beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verilir.)

i- Doküman satın alındığına dair alındı belgesi.

j- Yer görme belgesi.

2. İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Esenevler Mahallesi Alaçam Caddesi No:48 55200 Atakum/ SAMSUN adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

3. Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV), resim, harç, ulaşım giderleri alıcıya aittir.

4. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

6. İhale dokümanı satın almayan istekliler ihaleye katılamayacaklardır. İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve 1.500,00-TL (BinBeşyüz TürkLirası) karşılığı İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir.

7. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı veya tesis yapılmak veya açılmak istenmesi durumunda "Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik" kapsamında İdaremizden ayrıca görüş alınacaktır.

8. İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02020225