banner1365

banner1496

banner1499

banner1334

Samsun Büyükşehir'den olağanüstü toplantı! Jet ihale...

banner1357

Samsun Haber: Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplanarak satış kararı aldığı akaryakıt istasyonunu jet hızıyla ihaleye çıkardı

SAMSUN HABER 12.11.2017, 10:58 12.11.2017, 11:50
Samsun Büyükşehir'den olağanüstü toplantı! Jet ihale...
banner1353
banner1375

Samsun Haber -Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi geçtiğimiz günlerde olağanüstü toplanarak, Atakum İlçesi Balaç Mahallesi'nde bulunan akaryakıt ve lpg istasyonu kullanım alanı olan taşınmaza, Büyükşehir Belediyesi adına satış yetkisi vermişti.

JET İHALE
Meclisten satış için yetki alan Büyükşehir Belediyesi taşınmazı jet hızıyla 14 Milyon Lira muhammen bedelle  ihaleye çıkardı.

İHALENİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

işte 16 Kasım 2017 perşembe günü yapılacak ihalenin ayrıntıları:

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, İmar Planında “Akaryakıt ve Lpg İstasyonu - Emsal:1.50 3 Katlı Ticaret Alanı” kullanımında bulunan; Tapuda Atakum İlçesi, Balaç Mahallesi, 11893 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı, 3.360,50 m² yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmazın, tamamı peşin, ödenmek üzere, tanzim olunan Şartnamesine göre ve  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile peşin olarak satışı yapılacaktır.

2- İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine  ​​500,00 (BEŞYÜZ TÜRK LİRASI) yatırılarak, alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.

3- Söz konusu taşınmazın Muhammen Bedeli toplam ​14.000.000,00  ( Ondört Milyon Türk Lirası)’dır.

-İhalede yarışma (artırım ) bu bedel üzerinden yapılacaktır.

4- Geçici teminat oranı %3, tutarı ​420.000,00 ( Dört yüz yirmi Bin Türk Lirasıdır.)

5- Bahse konu İhale 16.11.2017 tarihinde,   Perşembe  Günü Saat  14.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.

6- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A) İstekli gerçek kişi ise:

a)       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b)      İkametgâh Belgesi,

c)      İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,

d)      Adres Beyannamesi,

e)    İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli
vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f)       Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

g)      İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

h)      2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

i)        Vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak belge,

j)        İhale Şartnamesi bedelini ödediğine dair makbuz,

B) İstekli tüzel kişi ise:

a)         Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 2017 yılı içinde alınmış belge,

b)        Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,

c)         Tebligat için adres gösterilmesi, telefon bildirilmesi,

d) Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

e)         Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

f)         2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

g)         Vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak belge

h)        İhale Şartnamesi bedelini ödediğine dair makbuz,

C) Ortak girişim ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.

7- Teklifler İhale günü olan 16.11.2017 Perşembe günü Saat:14.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı- Encümen Kalemine ) verilecektir.

-Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecektir.

- Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.

-Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat:14.30’a kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.

MUHALEFETTEN TEPKİ
Meclisteki olağanüstü toplantı sırasında özellikle muhalefet sıralarındaki meclis üyeleri satış ile ilgili sıkıntılar olduğunu dile getirerek kararı ret etmişti.

'NEDEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYLA SATILIYOR'
Meclise sunulan satış teklifiyle ilgili Samsun Büyükşehir Meclisi Bağımsız Meclis Üyesi Erkan Akyüz, yetkinin olağanüstü toplantıda alınmasının gerekçesini sordu. Akyüz,  "12 milyon liraya bir taliplisinin olduğu, büyükşehir yetkilileriyle görüşüldüğü, son aşamada da Yusuf Ziya Yılmaz'ın buranın değeri daha fazla diye işi beklettiği duyumu var. Şimdi metrekaresi de büyüdü. Böyle bir yerin satışının neden olağanüstü bir toplantıyla gerçekleştirildiğini ve zaman açısından bizi sıkıştıranın ne olduğunu da öğrenmek isterim" demişti. 

'BU NEYİN ACELESİ'
Samsun Büyükşehir Meclisi'nin MHP'li Meclis Üyesi Fevzi Er, "Süreyle ilgili sıkıntı varsa 15 gün önce neden yapılmadı? Balaç'ın çevresi hep imar oldu ama  Balaç içi hala imar olmadı. Balaç'ı bırakıp sağını solunu imar yapmanın nedeni, bir de bu yer satıldı da, acele mi ediliyor? Belediye başkanlarının istifa etmesinden dolayı bir şeyler mi var? Bunun altında çokca şeyin olduğunu düşünüyor herkes. Biz grubum adına ret kararı veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Yorumlar (0)