Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılması planlanan meyve sebze hali projesinin tarım dışı kullanım izni kararı, bir çok olumsuzluğa yol açacağı gerekçesiyle Samsun 3.İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak yürütmesi durduruldu.

Haberin Penceresi 24 Nisan Çarşamba Kanal S'de Haberin Penceresi 24 Nisan Çarşamba Kanal S'de

Samsun'un Bafra ilçesi Türbe Mahallesi'ndeki verimli tarım arazilerinin üzerine yapılması planlanan Sebze ve Meyve Hali projesi ile ilgili Ziraat Mühendisleri Odası Şubesi tarafından açılan davada, daha önce Samsun Bölge İdare Mahkemesince verilen yürütmeyi durdurma kararının ardından, Samsun 3.İdare Mahkemesi de aynı görüşe vardı.

KORUNMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ

Samsun 3.İdare Mahkemesince tarım dışı kullanım izni kararının yürütmesinin durdurulma gerekçeleri ise şu şekilde sıralandı: "Dava konusu taşınmazın bulunduğu bölgenin Bafra ilçesinin kuzeyinde birinci sınıf tarım arazisi olduğu ve sulu tarım yapıldığı, mevcut durumda ciddi bir tarımsal üretim alanı olduğu, şehircilik ve planlama ilkelerine göre plan yapılırken fiili kullanım hakkına öncelik tanınması ve kullanımın mümkün olduğunca korunması gerektiği, dava konusu parsellerin Meyve Sebze Hali olarak belirlenmiş olmasının mülkiyetin özüne ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu ve bu işlemde kamu yararı bulunmadığı, taşınmazların tarım alanı olarak koruması gerektiği, dava konusu alanda yapılan sondaj verilerinin değerlendirilmesine göre alanda zemin sıvılaşması  olasılığının çok yüksek olduğu, meyve ve sebze halinin kapasitesine göre ağır taşıtların yoğun olacağı bir trafik hacmi oluşacağı, oluşan bu trafik hacmini 10 metre platform genişliğine sahip yolun trafik güvenliği ilkelerine göre karşılamayacağı, yapılması planlanan meyve ve sebze halinin oluşturacağı trafik hacmine karşılık otopark ihtiyacı ilgili belediye tarafından bir planlamanın yapılmadığı, çevresel açıdan; meyve ve sebze halinin oluşturacağı trafik hacminden dolayı sera gazı emisyonu oluşacağı, bu sera gazı emisyonu dava konusu alanda bulunan korunması gereken tarımsal arazileri olumsuz olarak etkileyeceği, dava konusu alanın büyükova kapsamında korunması gereken mutlak sulu tarım arazisi olduğu, alandaki amaç dışı kullanımın meyve-sebze hali alanıyla sınırlı olmayacağı, İşgallerin zamanla genişleyeceği, büyükova sınırları içerisinde bulunan alternatif alanların dava konusu alan ile benzer özellikler gösterdiğinden uygun olmayacağı, yapılması planlanan yeni çevre yolunun şehrin güneyinde kaldığı ve zamanla bütün trafiğin güneye kayacak olması nedeniyle uygun hal yerinin bu alandan seçilmesinin uygun olacağı, tarımsal potansiyeli yüksek tarım arazilerinin korunmasının, amaç dışı kullanımından daha fazla kamu yararı sağlayacağı, burada önerilen meyve-sebze halinin Samsun-Sinop karayolunun güney koridoru üzerinde başka bir yere kaydırılabileceği, çünkü çevre düzeni planındaki tüm kurgunun bunu desteklediği ve altyapı oluşturmaya başladığı  şeklinde görüş ve değerlendirmelerde bulunulduğu belirtilerek, hukuka aykırı olarak tesis edildiği tespit edilen dava konusu işlem ile dava konusu alanın kullanım amacını değiştirdiğinden, uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğacağı  nedenlerle;  Bafra meyve - sebze hali yerinin tarım dışı kullanım izni kararının yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir." 

ALTERNATİF YER BAKILMALI 

Bafra'da yapılacak sebze-meyve hali için alternatif alan araştırması yapılması gerektiğini kaydeden Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Havva Yurdunuseven Bayzat şunları söyledi: "Ziraat Mühendisleri Odası'nın, Bafra meyve ve sebze hali yeri ile ilgili olarak baştan beri savunduğu, burasının büyük ova koruma alanı içerisinde olduğu ve bu nedenle halin, büyük ova koruma alanı dışında yapılabileceği görüşleri mahkemece de kabul görmüştür. Gelinen nokta itibariyle, yatırımcı idare tarafından en kısa sürede Bafra meyve-sebze hali yeri için, ova dışında tarımsal potansiyeli düşük alanlarda yeni hal binası yapımı için alternatif alan araştırmasının yapması gerekmektedir. Samsun ili sınırları içerisinde yer alan ve 5403 sayılı kanun kapsamında koruma altına alınan başta, Bafra, Çarşamba, Ladik ve Vezirköprü ovaları olmak üzere tarımsal potansiyeli yüksek tarım alanlarının korunmasına ve amaç dışı kullanımına izin verilmemesine başta Tarım Bakanlığı olmak üzere tüm idarelerin azami özeni göstermeleri gerekmektedir."

NEJLA KAYA 

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.