Samsun Bölge İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmayı planladığı Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe projesinin imar planını, hukuka aykırı bularak iptal etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Yalı Kafe alanı üzerinde planladığı Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe projelerine ilişkin 1/1000 ile 1/5000 ölçekli imar planına, Bölge İdare Mahkemesinden şok karar geldi. Projenin imar planı hukuka aykırı bulundu.

yalı.jpg

MAHKEME İMAR PLANLARINI İPTAL ETTİ

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Atila Tekcan ve Hasan İpek, Atakum'daki eski Yalı Kafe alanına yapılacak proje için 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planının iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma talebiyle İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi, imar planını uygun bulmayarak iptaline karar verdi. Kararda "Dava konusu taşınmazın Millet Bahçesi ruhuna aykırı olarak yapılaşmaya açılacak bir alan düzenlenmesi ve bu nedenle arazi üzerinde bina yoğunluğu oluşacak olması nedenleriyle şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına uygun olmadığı açık olduğundan, dava konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde ve bu değişikliğe yapılan itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemde bu gerekçelerle hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle Samsun 3. İdare Mahkemesinin 27.05.2021 günlü E:2020/43, K:2021/497 sayılı kararını iptale ilişkin kısmına karşı davalı idare ve davacılar tarafından yapılan istinaf başvurusunun yukarıda belirtilen gerekçelerle reddine, kararın redde ilişkin kısmına yönelik davacılar istinaf başvurusunun kabulü ile kararın bu kısımının kaldırılmasına, dava konusu işlemin 1/5000 ölçekli nazım imar planına ilişkin kısmının da iptaline dava sonuç olarak iptal ile sonuçlandığından 2577 sayılı Kanunun 46/f maddesi uyarınca kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'da temyiz yolu açık olmak üzere 11/03/2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi." denildi.

1.JPG

İHALE İPTAL EDİLMELİ

Yalı Kafe alanı üzerine yapılacak Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe projelerine ilişkin imar planlarının mahkeme tarafından iptal edilmesi ile ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan ise "Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe projeleri için yapılan 46 milyon liralık ihalenin de mahkemenin almış olduğu bu karar sonrası iptal edilmesi gerekmektedir" dedi.

Haydar ÖZTÜRK

22.JPG

yalı1.jpg


Büyüklere Masallar 1.Bölüm 20 Mayıs Cuma Büyüklere Masallar 1.Bölüm 20 Mayıs Cuma


SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.