SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

1- Mülkiyetleri veya kullanım ve tasarruf hakları Belediyemize ait; İlimiz Bafra, İlkadım ve Çarşamba  İlçe sınırları içinde bulunan  ve  aşağıdaki  tabloda; S. No.su, İlçesi,  Mahallesi, Ada, Parsel,  Adres Tanımı, Niteliği, Brüt Alanı, Muhammen Aylık Kira Bedelleri ve Geçici Teminat Bedelleri belirtilen 10 adet taşınmazın,  tanzim olunan  şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, AÇIK TEKLİF USULÜ  ile 3 yıl süreyle kiraya verilecektir.

S.NO

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

ADRES TANIM

NİTELİĞİ

BRÜT
ALANI

2023 YILI
MUHAMMEN AYLIK
KİRA BEDELLERİ

GEÇİCİ
TEMİNAT
BEDELLERİ

1

İLKADIM

FUAR

10547

6

MİNİBÜS TOPLAMA MERKEZİ İÇERİSİNDEKİ
195,32 m²'LİK BETON ZEMİN ÜZERİNDE BULUNAN
3,00 m X 7,00 m ÖLÇÜLERİNDE 2 ADET ÇAY OCAĞI
KONTEYNERI  VE  1 ADET WC KONTEYNERINDAN
 OLUŞAN YAPILAR

ÇAY OCAĞI

195,32

 1.500,00 TL + KDV

540,00 TL 

2

ÇARŞAMBA

ORTA

350

65

ÇARŞAMBA DOĞU YAKA
OTOMATİK KATLI OTOPARK
GİRİŞ KATINDA BULUNAN 174,76 m²'LİK DÜKKAN

DÜKKAN

174,76

10.000,00 TL 

 3.600,00 TL

3

BAFRA

DOĞANCA

149

11

KIZILIRMAK DELTASINDA YER ALAN
ZİYARETÇİ MERKEZİNDEKİ
121,00 m²'LİK KAPALI 50,00 m²'LİK AÇIK ALANLI
TERASLI KAFETERYA

KAFETERYA

171,00

 6.250,00 TL + KDV

 2.250,00 TL

4

BAFRA

EMİREFENDİ

413

6

BAFRA OTOGARI İÇERİSİNDE YER ALAN
2 NO.LU YAZIHANE

YAZIHANE

56,00

 4.250,00 TL + KDV

 1.530,00 TL

5

BAFRA

EMİREFENDİ

413

6

BAFRA OTOGARI İÇERİSİNDE YER ALAN
33 NO.LU YAZIHANE

YAZIHANE

60,00

4.550,00 TL + KDV 

1.638,00 TL 

6

İLKADIM

YENİDOĞAN

7645

3

100. YIL BULVARI BELEDİYE İ.Ö.OKULU ALTI
1 NO.LU DÜKKAN

DÜKKAN

37,11

4.800,00 TL

1.728,00 TL 

7

İLKADIM

YENİDOĞAN

7645

3

100. YIL BULVARI BELEDİYE İ.Ö.OKULU ALTI
2 NO.LU DÜKKAN

DÜKKAN

43,20

 5.600,00 TL

 2.016,00 TL

8

İLKADIM

YENİDOĞAN

7645

3

100. YIL BULVARI BELEDİYE İ.Ö.OKULU ALTI
4 NO.LU DÜKKAN

DÜKKAN

39,60

 5.200,00 TL

1.872,00 TL 

9

İLKADIM

YENİDOĞAN

7645

3

100. YIL BULVARI BELEDİYE İ.Ö.OKULU ALTI
5 NO.LU DÜKKAN

DÜKKAN

39,60

5.200,00 TL 

1.872,00 TL 

10

İLKADIM

YENİDOĞAN

7645

3

100. YIL BULVARI BELEDİYE İ.Ö.OKULU ALTI
6 NO.LU DÜKKAN

DÜKKAN

39,6

5.200,00 TL 

 1.872,00 TL

2- İhalede yarışma (artırım) aylık muhammen kira bedelleri üzerinden yapılacaktır. 

3- İhale Şartnamesi mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak temin edilecektir.

4-Bahse konu İhale; 27/07/2023 tarihinde, Perşembe Günü Saat 14:30’da Hançerli Mahallesi, 216. Sokak, No:8 İlkadım/SAMSUN adresinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasının 1. Katındaki Toplantı Salonunda(İhale; 14:30’da başlayacak olup, tüm taşınmazların ihalesi tamamlanıncaya kadar devam edecektir.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5- Ayrıntılı bilgi için; Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına şahsen veya 0(362) 431 60 90 / 2316, 2314 ve 2313 no.lu dâhili telefonlardan ulaşabilirsiniz.

6-İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler:
A)    İstekli gerçek kişi ise:

a)       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

b)       İkametgâh Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınacaktır.)

c)       İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü (Noterde tanzim edilecektir.) 

d)       Adres Beyannamesi (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

e)      İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Noterde tanzim edilecektir.)

f)        Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K’te belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

(Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

g)       İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge

(Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünce tanzim edilecektir.)

h)       2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge

(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünce tanzim edilecektir.)

ı)    Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünce tanzim edilecektir.)

 3 Numaralı taşınmazın ihalesine katılacaklar için yukarıda yazılı olan 6-A maddesinde istenilen belgelere ilaveten;

a)  En az 5(beş) yıl süre ile hizmet ve/veya yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösterildiğine daire ilgili kurumlardan alınmış belgeler (İlgili Meslek  Odası  veya Ticaret ve Sanayi Odasından  alınacaktır.)

b)  Yeme-içme sektörleri ile ilgili 2022 yılı cirosunun (yurt içi ve yurtdışı satışları toplamının) en az  5.000.000,00 TL (Beş Milyon TL) olduğunu gösterir vergi dairesi veya serbest muhasebeci ve mali müşavirce onaylı bilanço ve gelir tablosu

  4 ve 5  Numaralı taşınmazların ihalesine katılacaklar için yukarıda yazılı olan 6-A maddesinde istenilen belgelere ilaveten;

a)       Yeterli süreye haiz B1, D1, D4, F1 ve F2 yetki belgesi (Aslı’da ibraz edilecektir.)

B)       İstekli tüzel kişi (şirket) ise:

a)              Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge

b)             Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri

c)              Tebligat için adres göstermesi, telefon numarası bildirmesi

d)             Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K.’te belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

           (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

e)              İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge

         (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

f)              2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge

         (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

g)             Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

3 Numaralı taşınmazın ihalesine katılacaklar için yukarıda yazılı olan 6-B maddesinde istenilen belgelere ilaveten;

a)     En az 5(beş) yıl süre ile hizmet ve/veya yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösterildiğine daire ilgili kurumlardan       alınmış belgeler (İlgili Meslek  Odası  veya Ticaret ve Sanayi Odasından  alınacaktır.)

 b)     Yeme-içme sektörleri ile ilgili 2022 yılı cirosunun (yurt içi ve yurtdışı satışları toplamının) en az  5.000.000,00 TL (Beş Milyon TL) olduğunu gösterir vergi dairesi veya serbest muhasebeci ve mali müşavirce onaylı bilanço ve gelir tablosu

4 ve 5  Numaralı taşınmazların ihalesine katılacaklar için yukarıda yazılı olan 6-B maddesinde istenilen belgelere ilaveten;

a)       Yeterli süreye haiz B1, D1, D4, F1 ve F2 yetki belgesi (Aslı’da ibraz edilecektir.)

C) Ortak girişimci  ise:

    Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.

7- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.

Ancak; İstekliler İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim ederek 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.              

Ayrıca; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası – Hançerli Mahallesi, 216. Sokak, No:8, PK: 55020 İlkadım/SAMSUN adresine iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur

#ilangovtr Basın No ILN01853042