TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SAMSUN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/380923

1-İdarenin

a) Adı

:

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SAMSUN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

KADIKÖY MH.BARIŞ BUL.NO:199 55040 - İLKADIM/SAMSUN

c) Telefon ve faks numarası

:

3623111500 - 3622779082

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Adet Polisomnografi Uyku Ssitemi 2 Adet Bütünleşik Göz Muayene Üniti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Biyomedikal Demirbaş Depo

ç) Süresi/teslim tarihi

:

. Sözleşmenin onaylanmasından itibaren Tüm Cihazlar 60 gün içinde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyomedikal deposuna firma yetkilisi veya vekalet verdiği temsilcisi tarafından irsaliyesi ile birlikte teslim edilip kurulumu tamamlanacaktır.Cihazların kalibrasyonlarına ait belgeler teslimat yapılırken idareye sunulacaktır.Kurulum ile ilgili hertürlü montaj ve işçilik ücreti teklif fiyata dahildir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin onaylanması ile başlar


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

11.05.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi İhale Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Aday ve isteklilere ait Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Teknik Şartnamenin ;

Teknik servis , Bakım ve Onarım Başlığında belirtilmiştir.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a)İstekliler, teklif verecekleri cihazların ÜTS de (Ürün Takip Sistemi) tarafından onaylanmış ürün ( barkod ) numaralarını teklifle birlikte verecek ve Birim Fiyat teklif cetvelinde teklif edilen ürünün marka, model ve ÜTS Kayıt ( barkod ) numarasını belirteceklerdir.
b)Üretici veya tedarikçisi tarafından ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kayıtlı olduğu belgeyi (Bayilik belgesi) sunmaları gerekmektedir.
c)Sözkonusu malzemelere ilişkin olarak, malın teslimi, muayenesi ve kabulü işlemlerinde, malzemelerin ÜTS kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış SUT kapsamında geri ödemeye konu olması durumunda, T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK onayı alınmış olması şartı birlikte aranacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler teklif ettikleri malzemeler ile ilgili teknik şartnamede istenen özelliklerin görülebileceği; katalog, broşür, fotoğraf, teknik doküman, kullanım kitabı, CD v.b. gibi belgeleri teklif dosyasında sunacaklardır. Teknik şartnamede yer alan tüm maddeler cihazın orijinal dokümanları üzerinde işaretlenmiş olacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01814177