ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (TİP-1) ALIMI İTHAL 25-40 KGLIK TORBALARDA

                     SAH.SHH.EĞT.MRK.K.LI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (TİP-1) İTHAL 25-40 KGLIK TORBALARDA mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/692871

1-İdarenin

a) Adı

:

SAH.SHH.EĞT.MRK.K.LI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

b) Adresi

:

CEDIT MAHALLESI SAHRA SIHHIYE CADDESI NO:11 İLKADIM/SAMSUN

c) Telefon ve faks numarası

:

3624465923 - 3624461439

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR (TİP-1) İTHAL 25-40 KGLIK TORBALARDA

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

217125 Kg Isınma Amaçlı Kömür(Tip-1)İthal 25-40 Kg.lık Ambalajlarda Kömürler, içine konulan ağırlığı taşıyabilecek şekilde 25 Kg. veya 40 Kg.lık piyasa teamülüne uygun tek tip torbalar içerisine ambalajlanmış olarak teslim edilecektir. Isınma Amaçlı Kömür sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 (otuz) takvim günü içerisinde defaten teslim edilecektir. Alınacak Isınma Amaçlı Kömürün yakılacağı tesisler mekanik beslemeli.değildir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Shr.Shh.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı Esentepe/SAMSUN Lojmanlarına Tşn.(Tük.)-654 Mal Saymanlığı nezaretinde teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip en geç 30 (otuz) takvim günü içerisinde malın teslimi bitirilecektir. Tahmil, tahliye ve istif Shr.Shh.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı Esentepe/SAMSUN Lojmanlarına yapılacaktır .

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.06.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Shr.Shh.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı - Cedit Mah. Sahra Sıhhiye Cad. Nu.: 11 İlkadım/SAMSUN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02038240