İLKADIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

-  İLAN  -

1- Mülkiyeti ve kullanım hakkı Samsun İlkadım Belediyesi’ne ait olan ve aşağıda belirtilen mülk 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin (a) bendi gereğince KAPALI TEKLİF ve AÇIK ARTTIRMA usulü ile satılacaktır.

Satılacak Yerin Tapu Kaydı Bilgileri

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Saati

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 1364 Ada, 14 Nolu 168,03m²’lik Arsa Nitelikli Parsel

1.932.345,00TL

58.000,00TL

10.30

2- İhale 24/04/2024 Çarşamba günü yukarıda belirtilen saatte, İlkadım Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda (Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı No:55 İlkadım/SAMSUN) yapılacaktır. Teklifler, 23/04/2024 Salı günü saat 16.30’a kadar İlkadım Belediyesi Hizmet Binasında bulunan, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

3- İhaleye katılacak olanlardan istenilen belgeler;

A) Kanuni ikametgah adresi,

 a-Gerçek kişi olması halinde, Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet üzerinden alınacak ikametgah belgesi.

b-Tüzel kişi olması halinde, siciline kayıtlı bulunulan Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, sicile kayıtlı olunduğuna dair belge.

c-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

B) Tebligat için adres göstermesi. (Adres/Telefon Beyannamesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alınacaktır.)

C) Geçici teminatını vermesi. (1. maddede belirtilen bedelde)

D) İmza sirkülerini vermesi,

a-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.

E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.

F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz.

G) Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı.

H) Adli sicil kaydı. (E-Devlet üzerinden alınabilir.)

I) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge. (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alınacaktır.)

J) Nüfus cüzdanı fotokopisi.         

4- İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde, Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde (Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı No:55 İlkadım/SAMSUN) incelenebilir, 600,00TL bedel karşılığında temin edilebilir.

5- Posta ve telgraf ile müracaatta, gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilangovtr Basın No ILN02006516