CNC VE KAYNAK MAKİNELERİ
PROJE OFİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

CNC ve Kaynak Makineleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/332633

1-İdarenin
a) Adı : PROJE OFİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Gürgenyatak Mahallesi Samsun Üniversitesi Canik Yerleşkesi 1 55200 Gürgenyatak CANİK/SAMSUN
c) Telefon ve faks numarası : 03623130055 - 03623130202
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : CNC ve Kaynak Makineleri
b) Niteliği, türü ve miktarı : 6 kalem makine teçhizat alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Samsun Üniversitesi Ballıca Yerleşkesi CNC ve Kaynak Atölyesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici, sipariş bildiriminde belirtilen tarihten itibaren 100 gün içerisinde montaj, ilk çalıştırma, eğitim süreçlerini tamamlayarak ürünleri idareye teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sipariş Bildirim tarihinden itibaren 7 işgünüdür


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.05.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Samsun Üniversitesi Ballıca Yerleşkesi Uçak Bakım Onarım A Hangarı Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler teklif ettikleri ürünler için Türkçe resimli, açıklamalı, marka/model ve kalem numarasını belirten katalog sunacaklardır.
Ürünler için sunulacak olan katalog, broşür vb. tanıtıcı dokümanlara ait doküman adı yada numarası Yeterlilik Bilgleri Tablosunun katalog bölümüne yazılacaktır ("istendiği taktirde katalog sunulacaktır" gibi ifadeler yazılan girişler geçersiz sayılacaktır, ilgili tüm bilgiler istenen kurallara uygun olarak doldurulacaktır).
Tevsik edici belgelerin sunulması aşamasında ürünler için hazırlanan  katalog, broşür vb. tanıtıcı dokümanlar isteklilerden talep edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01807618