45 KALEM YAZICI VE TÜKETİM MALZEMELERİ

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SAMSUN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

45 Kalem Yazıcı ve Tüketim Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1414919

1-İdarenin

a) Adı

:

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-SAMSUN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

KADIKÖY MH.BARIŞ BUL.NO:199 55040 - İLKADIM/SAMSUN

c) Telefon ve faks numarası

:

3623111500 - 3622779082

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

45 Kalem Yazıcı ve Tüketim Malzemeleri

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

45 Kalem Yazıcı ve Tüketim Malzemeleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüketim Deposu Dr. Kamil FURTUN Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Yerleşkesi Tüketim Deposu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ek Hizmet Binası Tüketim Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İdarenin faks, e-mail veya yazı ile vermiş olduğu peyderpey siparişe istinaden sipariş tarihinden itibaren 10 (On) gün içinde getirilen Yazıcı ve Tüketim Malzemeleri , Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bağlı sağlık tesisleri Kırtasiye -Tüketim Deposuna firma yetkilisi veya vekalet verdiği temsilcisi tarafından mesai saatleri içinde irsaliyesi ile birlikte teslim edilecektir. Her teslimat 1 asıl 2 suret irsaliye ile yapılacaktır. Yüklenicinin koli ile gönderdiği faturanın sorumluluğu kuruma ait değildir. Kargo şirketince yapılan teslimatlarda yalnızca koli sayısına dair onay verilir. Bu onay koli içindeki Yazıcı ve Tüketim malzemeleri miktarını kapsamaz.

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN SONRA


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

03.01.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İhale Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhalede yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda yeterlik belgelerinin kontrolü ve teyidinden sonra birinci ve ikinci en avantajlı teklif veren firmalardan komisyonumuz numune isteyecektir. Firmalara Ekaptan yapılacak tebligattan sonra numuneler belirtilen süre içerisinde ihale komisyonuna ulaştırılmak zorundadır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01946834