doğa calven cemre
       
5s dikey izosam bilgi

MÜSLÜMANLARIN BEDENİNİN TEMİZ OLMASINA GÖRE KUR’AN OKUMA DURUMLARI…

Abone Ol

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İslam Dininin Zorunlu Gördüğü Büyük Kirliliklerden (Cünüplükten, Hayızlıktan Lohu-salıktan v.b. Durumlardan) Temizlenmemiş Müslüman Kur’an Okuyucuları:

Cünüp veya Hayızlı Müslümanların Kur’an’ı Ele Alıp Okuma Durumu:
Hadisler üzerinde değerli çalışmaları olan ünlü Hadis bilgini İmam Nevevî’nin aktardığı Hz. Peygamberimizin bir hadisinde “Sübhanallah! Mü’min kirli (necis) olamaz” buyurmuştur. (e’1-BUHÂRÎ Ebu ‘Abdillah Muhammed b. ‘İsmail, e’l-Câmi’u’s-Sahîh, Mısır, 1345,Kitabu’l-Ğasl, Bab:23, Hadis No:204)
Bu hadisi açıklayan Nevevî şunları söylüyor:
“Bu hadis, büyük gerçeği ifade ediyor: Müslüman hayatta iken ve ölümünden sonra temizdir. Hayatında iken temizliğine gelince, bu hususta Müslümanların icmâ’ı vardın öyle ki, (ana rahminden döllenmiş) cenin halinde de temizdir. Annesi, onu rahminden çıkardıktan hemen sonra onun üzerinde ana rahminin rutubeti de buna dahil olduğu halde de Müslümanların icmâ’ı ile temiz olduğunu bizim Şafiî hukukçularından bazıları söylerler “ (NEVEVÎ Muhyiddin-i, Sahih-i Müslim bi-Şerhi Nevevî (Sahih-i Müslim Nevevî Şerhi), e’t-Tab’atu’1-Ulâ (Birinci Basım), Beyrut, 1929/1347, C.4,ss..65-66).
Daha önce bu sütunda açıkladığımız gibi, “Vakıa: 78. âyetteki “Kitâb’”ı, Allah’ın “levh-i mahfûz’daki Kur’an’ın asıl nüshası veya Musa’ya verilen levhalar olarak, “Vakıa 79. ayetteki “el-Mutahharûn-Temizler’in Allah’ın pisliklerden temizlediği melekler veya Yahudi din bilginleri olarak anlarsak, bu ayette Müslümanların (cünüplük,hayız,nifas,abdest almamışlık durumlarından) temiz olması ile bir ilişkisi yoktur. Zaten Peygamberimiz yukarıdaki hadisinde cünüplük, hayızlık vb. herhangi bir kirliliği şart olarak ileri sürmeksizin Mümini temiz saymaktadır.
Gerçekten birçok İslam bilgini, cünüp, hayızlı vb. kirlilik durumunda olan Müslümanın Kur’an’a el sürüp onu okuyabileceğini söylemişlerdir.
Zemahşerî’nin bildirdiğine göre, İbn Abbâs’tan gelen rivayette, cünüp, hayızlı olarak Kur’an okumak mubah (uygun) görülmektedir (e’z-ZEMAHŞERÎ Ebu’l-Kasım Carullah Mahmûd b. Ömer (e’z-Zemahşerî) e’I-Harezmî (öl.: H. 467-538), e’1-Keşşâf An Hakâiki’t-Tenzîl ve ‘Uyûni’l-Ekâvil Fî Vucûhi’t-Te’vîl, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, Bty.,c.4,S.59)
Zahiri mezhebine göre, cünüplükten ve hayızlı (aybaşı-regl) halinde Kur’an okunması caizdir(İBN TEYMİYYE Ebu’l-‘abbâs Takiyuddin Ahmed b. Abdülhalim,, Mucmû1 Fetâvâ, Dâru ‘Alemi’l-Kütüb, Riyâd, 1991/1312., C. 1, s..269)
Sonuç olarak, ” Cünüp veya hayızlı olsa bile, Mümine, ‘necis’ denmesi; ne hakiki, ne mecazi, ne de anlam açısından doğru değildir. Bu böyle olunca, Mümin daima temizdir ” (Muhammed Cemaluddin e’1-Kâsımî, Menâsinu’t-Te’vîl (Tefsi-ru’1-Kâsımî), Mısır, Bty., C. 16, ss. 5659-5662) Çünkü Kur’an’da “Ey insanlar! Allah’a ortak koşanlar (necistir) pislikti…” buyrulmaktadır (Kur’an: Tevbe 9/28). Gerçekten Kur’anyorumbilimcilerin büyük çoğunluğunun Vakıa 79 ayetindeki “e’l-Mutaharrûn.- temizlerden” kastın “melekler” olduğu görüşünde olmaları ve Hz. Peygamberden Ebu Hureyre’nin aktardığı “Mümin necis olamaz” (e’1-BUHÂRÎ, e’l-Câmi’u’s-Sahîh, Mısır, 1345,Kitabu’l-Ğasl, Bab:23, Hadis No:204) hadis-i şerifi göz önünde tutulduğunda, bir Mümin cünüplük, hayızlık (aybaşı olma), lohusalık gibi türlü kirlilik hallerinde Kur’an’ı okuyabilir. Çünkü bu kirlilik durumlarındaki Müminin Kur’an’a el sürmesini ve okumasını yasaklayan ne bir ayet ne de bir hadis vardır. Sakın Müslüman kardeşlerim bu görüşleri aktarmamızı “Kur’an’a cünüp el sürünüz” şeklinde şeytani kasıt ve düşünceyle anlamasın. Kur’an ve hadis ne diyorsa onu tam anlasın…

***
MASKEYİ TAM TAKIN
BURNUNUZ AÇIK OLMASIN.
MÜSLÜMANSANIZ BUNU YAPINIZ.
KENDİNİZE VE BAŞKASINA ZARAR VERMEYİNİZ!
MASKE TAKMAK YETMEZ. SOSYAL MESAFEYİ DE KORUYACAĞIZ. TEMİZLİK (HİJYEN) İMANIN YARISIDIR buyuruyor Peygamberimiz Hz. MUHAMMED SAV.
Yüce Allah’ın buyurduğu
وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِۚۛ
“Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayınız” ayetini unutmayınız. (Kur’ân: Bakara 2/195)
Sıkıntılarımızı giderecek bizi MİLLETÇE Covid-19’dan ve başka sıkıntılardan kurtaracak ve de kucaklaştıracak
Odur O(Hu Allah Hu).

 

 


E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir