Hele şükür…

Kulüpler borç batağına girdikten sonra yasa çıktı!

Çok geç kalınmış bir yasa…

Neyse ki sonunda Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Bundan sonra kulüpler için yandım keten helvası!

Öyle har vurup harman savurmak yok!..

Spor yasası neleri değiştirecek?

Hazırlanan Spor Yasası'nda değişecek ana başlıklar;

*** TFF’ye bağlı kurumlar yeniden düzenlenecek.

*** Kulüpler dernek statüsünden çıkarılacak.

*** Gençlik ve Spor Bakanlığı kulüpleri denetleyecek.

*** Kulüp başkanları ve yöneticiler borçlardan sorumlu olacak.

*** Kulüp borçlanmaları sınırlandırılacak.

*** Kulüpler mali ve idari açıdan şeffaflık kazanacak.

*** Menajerlik sistemine yeni düzenleme getirilecek.

Yasada dikkat çeken bir husus da spor federasyonları malları devlet malı hükmünde olacak, haciz edilemeyecek.

Spor kulübü yöneticileri zararlardan müteselsilen sorumlu olacak

Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri; mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olacak.

Denetimler nasıl yapılacak?

Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve üst kuruluşların, ilgili mevzuat, tüzük ve esas sözleşmelerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun tutup tutmadıkları başta olmak üzere, idari ve mali her türlü işlem ve faaliyetleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı spor kulüpleri için öngörülen dış denetimi bağımsız bir dış denetim kuruluşuna da yaptırabilecek.

Spor kulüpleri, Dernekler Kanunu'nun ilgili maddesi uygulanmak suretiyle İçişleri Bakanlığı veya mülki idare amiri tarafından da denetlenebilecek.

Spor federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri, önceki yıl gelirlerinin yüzde 10'unu aşacak şekilde borçlanması ve bakanlıktan izin almadan görev süresini aşacak şekilde spor federasyonunu borç altına sokacak işlem yapması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alacak.

Bakanlık ve diğer kamu kurumları tarafından tahsis edilen taşınmazlar ve sağlanan destekleri, kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları da dâhil tahsis ya da destek amacı dışında kullananlar 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandıracak.

Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerine mali yükümlülüklerine aykırı hareket etmeleri halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

Tahkim Kurulu;

Gençlik ve Spor Bakanlığı spor disiplin kurulları, ulusal veya uluslararası spor federasyonlarının disiplin kurullarından son 5 yıl içinde bir defada 6 ay veya toplamda 1 yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda sayılan suçlarından mahkûm olanlar, Tahkim Kurulu üyesi olamayacak.

Menajerlik sistemi sil baştan;

Futbolcu ile imzalanacak menajerlik sözleşmesinin noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunlu oldu.

Futbolcu ile imzalanan menajerlik sözleşmesi en fazla 2 yıl yapılacak.

Futbolcu ile imzalanan menajerlik sözleşmelerinin noter tarafından 30 gün içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TFF'ye gönderilmesi zorunluluğu getirildi.

Menajere verilecek ücret; sözleşme süresince futbolcuya ödenecek brüt gelirin (2 milyon liradan az olması durumunda bu ücretin) % 10'una kadar, brüt gelirin 2 milyon liradan fazla olması durumunda ise bu ücretin % 5'ine kadar olacak.

Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ile profesyonel futbolcular ve menajerler arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TFF'ye bildirilen sözleşme dışında taraflara veya üçüncü kişilere doğrudan ya da dolaylı menfaat sağlayan başka bir hukuki işlemin tespiti halinde, menajerin faaliyetine son verilecek ve ilgili futbolcu 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men edilecek.

Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri, belirtilen ücret sınırlamalarına uymamaları durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Yasası spor camialarımıza hayırlı olsun.

Temennimiz bu yasa inşallah doğru uygulanarak Türkiye sporda özellikle futbolda istenilen yere gelir.

Biz de vatana millete hayırlı olsun diyelim...