banner1365

banner1345

7 yeni kararname yayımlandı!

banner1357

7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı.

SON DAKİKA 15.07.2018, 09:30 15.07.2018, 11:09 Merve İlhan
7 yeni kararname yayımlandı!
banner1353

Resmi Gazetede 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı.

Buna göre, Devlet Denetleme Kurulu, Yüksek Askeri Şura, MGK Genel Sekreterliği, ve Adli Tıp'ın yapıları yeniden şekillendirildi.

Bu karnameye göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yüksek Askeri Şura üyesi oldu. YAŞ üyesi olan bir Bakan ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.

 

Resmi Gazete'de 7 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

-Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

-Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

-Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

-Savunma Sanayi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

-Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

-Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

YAŞ YENİDEN DÜZENLENDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlarından oluştu.

Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde Yüksek Askeri Şura toplantılarına katılıp başkanlık edecek. Cumhurbaşkanının katılmadığında durumlarda toplantıya görevlendireceği yardımcısı başkanlık yapacak.

YAŞ'ın görevleri, "Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin (konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususları ve Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek, Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek, Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek ve mevzuatla verilen görevleri yapmak." olarak belirlendi.

YAŞ, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şura'yı toplayabilecek.

KARARLAR, SALT ÇOĞUNLUKLA ALINACAK

Şura, bütün üyelerin katılması ile toplanacak. Ancak özürü olanlar "toplantıya katılamayacaklarını" toplantı gününden önce Şura sekreteryasına bildirecek.

Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınacak. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın katıldığı tarafın oyları geçerli sayılacak. Oylama işlemi aksine bir karar alınmadıkça açık olarak yapılacak.

Toplantıya katılamayan üyeler, gündemdeki konular hakkında görüşlerini yazılı olarak bildirebilecek.

TOPLANTILAR GİZLİ YAPILACAK

Şura'nın sekretarya hizmetlerini, Cumhurbaşkanınca belirlenecek merci yürütecek.

YAŞ üyeleri, kendileri, kendilerinden kıdemli veya eşiti olan general ve amirallerin yükselme veya emeklilikleri ile ilgili konularda toplantılara katılamayacak.

Gizli olarak yapılacak YAŞ toplantılarında görüşmelerin ve alınan kararların açıklanması veya yayımlanması yasak olacak. Açıklanmasına Şura'nın kararıyla müsaade edilen konular, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanacak.

GİZLİLİĞİN KALDIRILMASI YÖNETMELİKTE GÖSTERİLECEK

Şura'da görüşülen mevzuat taslakları ile alınan kararların gizliliğinin ne şekilde ve ne zaman kaldırılacağı yönetmelikte gösterilecek.

Yüksek Askeri Şura'nın yönetimi ve çalışma usulleri ile sekretarya hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek.

Yayımı itibarıyla yürürlüğe giren kararnamenin hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

SAVUNMA SANAYİİ BAS¸KANLIGˆININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI BELİRLENDİ

Kararname ile Savunma Sanayii Bas¸kanlıgˆının kurulus¸, görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi. Kararnameyle Cumhurbas¸kanına bagˆlı ve tüzel kis¸iligˆi haiz kurulan Savunma Sanayii Bas¸kanlıgˆı, bas¸kan, bas¸kan yardımcıları ve hizmet birimlerinden olus¸acak. Yurt dıs¸ı ve tas¸ra tes¸kilatı kurmaya yetkili olacak.

Bas¸kanlıgˆın en üst amiri olan bas¸kan, kararnamede belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Cumhurbas¸kanına kars¸ı sorumlu olacak.

Savunma Sanayii I·cra Komitesi cumhurbas¸kanının bas¸kanlıgˆında, Cumhurbas¸kanının görevlendirecegˆi Cumhurbas¸kanı Yardımcısı, I·çis¸leri ve Milli Savunma bakanları, Genelkurmay Bas¸kanı ve Savunma Sanayii Bas¸kanından olus¸acak. Cumhurbas¸kanının katılmadıgˆı toplantılarda, Cumhurbas¸kanı Yardımcısı vekaleten Komiteye bas¸kanlık edecek.

Komite Cumhurbas¸kanının daveti üzerine toplanacak. Komitenin sekreterya hizmetlerini Bas¸kanlık yürütecek. Komite toplantılarının gündemi Cumhurbas¸kanı tarafından belirlenecek.

Komite, savunma sanayisinin gelis¸tirilmesi için tespit edilen genel strateji ve ilkeler istikametinde kararlar alacak. Türk Silahlı Kuvvetleri için Stratejik Hedef Planına ve Jandarma Genel Komutanlıgˆı, Sahil Güvenlik Komutanlıgˆı ve Emniyet Genel Müdürlügˆü için I·çis¸leri Bakanlıgˆının güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modern silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya geregˆi halinde yurt dıs¸ından tedariki hususunda karar alacak komite, kamu ve özel sektörün yabancı sermaye ve teknoloji katkısı ile savunmaya yönelik üretim tesisleri kurma imkanlarını aras¸tıracak, yönlendirecek ve tahakkuk planlarını takip edecek, bu gibi tesislerin kurulus¸una gerektigˆinde devletin is¸tiraki için prensip kararı alabilecek.

İLGİLİ KURULUS¸LAR ARASINDA KOORDİNASYON SAGˆLANACAK

Sagˆlanacak modern silah, araç ve gereçlerin aras¸tırılması, gelis¸tirilmesi, prototip imali, avans verilmesi, uzun vadeli siparis¸ler ve digˆer mali ve ekonomik tes¸viklerin tespiti istikametinde Bas¸kanlıgˆa talimat verecek. Savunma sanayisi ürünleri ihracatı ve offset ticareti ile kars¸ılıklı ticaret konusunda kararlar alacak. Savunma sanayisi ile ilgili kurulus¸lar arasında koordinasyonu sagˆlayacak.

Bas¸kanlık, İcra Komitesinin aldıgˆı kararları uygulayacak. Mevcut milli sanayiyi, savunma sanayisi ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre edecek, yeni tes¸ebbüsleri tes¸vik etmek ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirecek, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını aras¸tıracak, tes¸ebbüsleri yönlendirecek ve bu konudaki devlet katılımını planlayacak.

Fon kaynaklarını dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirleyecek. I·htiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kurulus¸larında imalatını planlayacak. Gerektigˆinde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımları dıs¸a açık olmak kaydıyla destekleyecek.

Modern silah, araç ve gereçleri aras¸tırmak, gelis¸tirmek, prototiplerin imalini sagˆlamak, avans vermek, uzun vadeli siparis¸ler ve digˆer mali ve ekonomik tes¸vikleri tespit edecek.

I·s¸in özelligˆine göre yıllar içinde yapılacak alımın s¸artlarını, ihtiyaç makamınca belirlenecek s¸artname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapacak. Savunma sanayisi ürünleri ihracatı ve offset ticareti konularım koordine edecek. Fondan kredi vermek veya yurt içinden ve yurt dıs¸ından kredi almak ve gerektigˆinde yerli ve yabancı sermayeli s¸irketler kurmak veya bu tür s¸irketlere is¸tirak edecek. Üretilen malın kontrat muhteviyatına uyup uymadıgˆını, kalite kontrolleri ile kontrat s¸artlarının yerine getirilip getirilmedigˆini takip edecek. Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kurulus¸lar nezdinde çözümlenmesini temin edecek. Cumhurbas¸kanı tarafından verilen digˆer görevleri yerine getirecek.

 BAŞKANLIK, SAVUNMA SANAYİSİ UZMANI VE UZMAN YARDIMCISI İSTİHDAM EDECEK

Bas¸kanlık, görev alanına giren konularda çalıs¸tırılmak üzere aras¸tırma, analiz, teftis¸, denetim, inceleme ve sorus¸turma yetkisine haiz savunma sanayisi uzmanı ve uzman yardımcısı istihdam edecek.

Atama usulüne ilis¸kin Cumhurbas¸kanlıgˆı Kararnamesinde belirlenenler dıs¸ındaki Bas¸kanlık personeli, Cumhurbas¸kanı onayıyla atanacak. Cumhurbas¸kanı bu yetkisini Bas¸kana devredebilecek.

Bas¸kan ve her kademedeki Bas¸kanlık yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilecek.

Mevzuatta Savunma Sanayii Müstes¸arlıgˆına yapılan atıflar, Savunma Sanayii Bas¸kanlıgˆına, Savunma Sanayii Müstes¸arına yapılan atıflar Savunma Sanayii Bas¸kanına, Savunma Sanayii müstes¸ar yardımcılarına yapılan atıflar Savunma Sanayii bas¸kan yardımcılarına yapılmıs¸ sayılacak.

GENELKURMAY MİLLİ SAVUNMA BAKANINA BAĞLANDI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına bağlandı. 

TİKA VE YTB, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA BAĞLANDI

TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü de kararname ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI KURULDU

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kuruldu.

MGK CUMHURBAŞKANININ ÇAĞRISIYLA İKİ AYDA BİR TOPLANACAK

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yapılan düzenleme kapsamında, Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının çağrısıyla iki ayda bir toplanacak. Kurula, Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. 

Yorumlar (0)
22°
açık
Namaz Vakti 14 Ekim 2019
İmsak 05:14
Güneş 06:39
Öğle 12:26
İkindi 15:30
Akşam 18:03
Yatsı 19:22