FLAT PANEL DİJİTAL DEDEKTÖRLÜ SEYYAR RÖNTGEN CİHAZI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Flat Panel Dijital Dedektörlü Seyyar Röntgen Cihazı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/225573

1-İdarenin

a) Adı

:

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi

:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 55139 ATAKUM/SAMSUN

c) Telefon ve faks numarası

:

3623121919 - 3624576010

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Flat Panel Dijital Dedektörlü Seyyar Röntgen Cihazı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Flat Panel Dijital Dedektörlü Seyyar Röntgen Cihazı Satın Alınacak olup, işe ait malzemenin türü ve miktarı ekte belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

OMUSUVAM Taşınır Kayıt Birimi Atakum / SAMSUN

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından sonra idarenin vereceği siparişin yükleniciye tebliğinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme İmzalanmasından sonra işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

12.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

OMUSUVAM Başhekimlik Toplantı Salonu Atakum / SAMSUN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler veya cihazlar için isteklilerin Sağlık Bakanlığı – Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması zorunludur. İsteklinin teklif edilen ürünün imalatçısı veya ithalatçısı veya bayii olduğuna dair ÜTS kayıt bildirimi aranacak olup bu bilgiler yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecek ve kayıt belgelerini idarece Tevsik Edici Belgelerin sunulması tebligatına istinaden belirtilen süre içerisinde idareye sunacaklardır.

İstekliler ürünlere ait UBB Barkod numaralarını teklif mektubu eki cetvelde veya yeterlik bilgileri tablosunda veya ayrı bir barkod listesi olarak yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecekler ve idarece Tevsik Edici Belgelerin sunulması tebligatına istinaden belirtilen süre içerisinde idareye sunacaklardır.

İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için, üreticinin veya ithalatçının ürünün yönetmelikler kapsamında olmadığına dair KAPSAM DIŞI BEYANI’nı yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecekler ve idarece Tevsik Edici Belgelerin sunulması tebligatına istinaden belirtilen süre içerisinde idareye sunacaklardır.  Bu durumda ayrıca belge aranmayacaktır.  Ancak, içerik ve özellikleri ile aynı olan iki ürün hakkında çelişkili belge veya kayıtlar bulunması, ürünün bu yönetmelikler kapsamına girip girmediği ve tıbbi cihazların sınıfları konusunda tereddüde düşülmesi halinde satın alma süreci tamamlanmadan önce ürüne veya cihaza ait belgeleri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna intikal ettirerek görüş alınacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

a) Arıza durumunda arıza bildiriminin yapılacağı telefon,faks ve / veya elektronik posta bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecek ve  idarece Tevsik Edici Belgelerin sunulması tebligatına istinaden belirtilen süre içerisinde idareye sunulacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teklif edilen ürünlerle ilgili Teknik Şartnamede ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı tanıtım materyalleri (teknik şartnameye cevap, kullanım kılavuzu, broşür, katalog, prospektüs, fotoğraf vb.) isteniyorsa; Yeterlik Bilgileri tablosunda bu durum beyan edilecek (KATALOG vs. şeklinde) ve  idarece Tevsik Edici Belgelerin sunulması tebligatına istinaden belirtilen süre içerisinde idareye sunulacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01991554