SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

1- Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.08.2023 tarih ve 2-1-329 sayılı kararı gereği; mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda İlçesi, Mahallesi, Ada No.su, Parsel No.su, Alanı, Niteliği, İmar Durumu, Muhammen Satış Bedeli ve Geçici Teminat Bedeli belirtilen “Arsa” vasıflı 1 adet taşınmazın, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile tamamı peşin ödenmek üzere satışı yapılacaktır.

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Alan (m²)

Nitelik

İmar Durumu

2023 Yılı
Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

Tekkeköy

Kutlukent

154

9

592,18 m²

Arsa

Yençok: 3 Kat Ticaret Alanı

4.441.350,00 TL

133.240,50 TL

2- İhalede yarışma(artırım) muhammen satış bedeli üzerinden yapılacaktır.

3- İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı/Emlak Şube Müdürlüğünden ücretsiz temin edilir.

4- Bahse konu İhale 17.10.2023 tarihinde, Salı Günü Saat 14:40’ta Hançerli Mahallesi, 216. Sokak, No:8 İlkadım/SAMSUN adresinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasının 1. Katındaki Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

5- Teklif verecek şahıs/firmalar, ayrıntılı bilgi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına şahsen veya 0362 431 60 90/2313-2314-2316 no.lu telefonlar ile başvuruda bulunabileceklerdir.

6-İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler:

A)                    İstekli gerçek kişi ise:

a)                  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

b)                  İkametgâh Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınacaktır.)

c)                  İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsünün aslı (Noterde tanzim edilecektir.) 

d)                  Adres Beyannamesi (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğü’nde tanzim edilecektir.)

e)                  İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı (Noterde tanzim edilecektir.)

f)                   Geçici teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler-Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

g)                  İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğü’nde tanzim edilecektir.)

h)                  2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)

ı)          Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)

B)                    İstekli tüzel kişi ise:

a)                  Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge

b)                  Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirkülerinin aslı

c)                  Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi

d)                  Geçici teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler-Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

e)                  İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğü’nde tanzim edilecektir.)

f)                   2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünden tanzim edilecektir.)

g)                  Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğü’nde tanzim edilecektir.)

C)                    Ortak girişim ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.

   7- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. Ancak; İstekliler İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak teslim ederek 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.

        Ayrıca istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığı’na ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası – Hançerli Mahallesi, 216. Sokak No:8 PK: 55020 İlkadım/SAMSUN adresine iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

        Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01901203