TERME BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KİRA VE SATIŞ İHALESİ İLANI

MADDE 1-Aşağıda tabloda belirtilen 1 adet dükkan, 1 adet Meyve Sebze Kurutma Tesisinin 3(üç) yıllığına kira ihalesi ve 2 adet tarlanın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulüyle, 30.11.2023 Perşembe günü saat 11:00’da sırasıyla hizalarındaki muhammen bedeller üzerinden, Terme Belediyesi Hizmet Binası, 3. Kat Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Sıra No

Taşınmazın Adresi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Kiraya Verilen
Taşınmazın Cinsi

Muhammen Yıllık Kira Bedeli (KDV hariç)

Geçici Teminat

1

Elmalık Mahallesi

814

1

---

Meyve Sebze Kurutma Tesisi

113.333,50-TL

10.200,02-TL

2

Sakarlı Mahallesi

314

11

19,20 m2

3 Numaralı Dükkân

5.833,50-TL

525,03-TL

Sıra No

Taşınmazın Adresi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Satışı Yapılacak
Taşınmazın Cinsi

Muhammen Satış Bedeli (KDV hariç)

Geçici Teminat

1

Cılar Mahallesi

107

134

2.517,00 m2

Tarla

583.333,50-TL

17.500,01-TL

2

Cılar  Mahallesi

107

132

 2.193,00 m2

Tarla

516.666,75-TL

15.500,01-TL

 

MADDE 2-Kira ve satış ihalesinin şartnamesi mesai saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir. Ancak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimciler şartname bedeli olan yerler için 1000,00-TL (BinTürkLirası)  her bir taşınmaz için ayrı olmak üzere Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıp, şartname bedelini yatırdığına dair alındı makbuzunu ihale dosyası içerisine koymak zorundadır. İstekliler ihale evraklarını 30.11.2023 Perşembe günü, saat 11:00’dan önce Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne verecektir. Bu tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 3-İhalede (yarışma) artırımlar muhammen bedeller üzerinden yapılacaktır. İstekliler katılacakları ihale için yukarıda tabloda belirtilen tutarda geçici teminat veya teminat mektubu verecektir.

MADDE 4-İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER:

A-)Gerçek Kişiler:

a) Nüfus cüzdanının idarece onaylı sureti,

b) Kanuni ikametgâh belgesi,

c) Tebligat için adres beyannamesi,

d) Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza beyannamesinin idarece onaylı sureti,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin idarece onaylı suretleri,

f) Geçici teminat, (2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler)

g) İhaleye katılanın ve vekilinin; Terme Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

B-)Tüzel Kişiler:

a) Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge,

b) Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirkülerinin idarece onaylı suretleri,

c) Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,

d) Geçici teminat,(2886 Sayılı DİK’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler)

e) Şirketin ve vekilinin; Terme Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

C-) Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin idarece onaylı suretleri.

D-)İhaleye katılacak olan tüzel kişiler adına katılanlardan, gerçek kişilerden ve vekâleten katılacak olanlardan Adli Sicil Kaydı.

E-)İsteklilerin ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

MADDE 5- İhale bedeli üzerinden hesaplanacak yasal mevzuattan kaynaklanan her türlü vergi, resim, harç, KDV giderleri ihaleyi alan kişi tarafından ödenecektir.

MADDE 6-İhale komisyonu 2886 Devlet İhale Kanununun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01932451