(KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İLANI)
SAMSUN-VEZİRKÖPRÜ BELEDİYESİ

1-) İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Vezirköprü Belediye Meclisinin 05.04.2023 tarih ve 27 sayılı kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince mülkiyeti belediyemize ait Esentepe Mahallesi 487 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde kat karşılığı ticaret+konut inşa edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin arttırımı suretiyle ihale edilecektir.
 


Mahalle

Ada/
Parsel

Alanı (m²)

Hisse Durumu

İmar Durumu

Esentepe

487/2

10.010,63 m²

       Tam

Ticaret + konut Alanı E=1.50 =Z+4 Kat  


2-) ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Vezirköprü Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 4.000,00 TL karşılığında temin edilebilir.
3-) İHALENİN YAPILACAĞI TARİH-SAAT-YER / ADRES: Samsun Vezirköprü Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır /Adres: Vezirköprü Belediye Başkanlığı Yeni Mahalle İstiklal Caddesi No:53  55900  Vezirköprü/SAMSUN 16.08.2023 Çarşamba günü saat: 14:00 ’da yapılacaktır.
4-) İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI : Samsun İli Vezirköprü İlçesi Esentepe Mahallesi 487 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerine kat karşılığı konut, ticaret alanı inşa edilecektir. Paylaşım, bağımsız bölüm net alanları toplamı baz alınarak, Bodrum,  Zemin ve 1. 2. 3. 4. Normal katlarda bulunan İşyeri ve Ofis Nitelikli Bağımsız Bölümlerin toplam inşaat alanının yaklaşık % 40‘ına denk gelen,   Normal katlarda bulunan Mesken Nitelikli  bağımsız bölümlerin toplam inşaat alanının yaklaşık % 40 ’ına denk gelen , mahal listesinde Belediye sütununda işaretli bağımsız bölümleri idareye bırakmak suretiyle yapılacaktır. Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümler üzerine teklif edilecek nakitin muhammen bedeli 1.000.000,00 TL’dir. Açık artırma bu bedel üzerinden başlayacaktır. İhale üzerinde kalan istekli ilave olarak belirlenen muhammen bedelin tamamını ve diğer giderleri sözleşme yapılırken %25’i peşin geriye kalan %75’i üçer aylık aralıklarla 3 taksit halinde  9(Dokuz) ay içerisinde ödeyeceklerdir.  

5- TAHMİNİ BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ: Başkanlık Makamının 27.07.2023 tarihli Olur’u ile oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonu Raporuna göre;

Toplam inşaat alanına göre (23.671,00 m2), İnşaat yaklaşık maliyet(takribi bedel) bedeli 150.310.850,00 TL(Yüzellimilyonüçyüzonbinsekizyüzellilira)’dir.  

Arsa m2 birim fiyatı 12.500,00 TL’den toplam 125.132.875,00 TL (Yüzyirmibeşmilyonyüzotuzikibinsekizyüzyetmişbeşlira)’dir.

Artırıma eseas nakit bedel 1.000.000,00 TL(birmilyonlira)’dir.

Buna göre toplam yaklaşık maliyet; inşaat yapım bedeli+arsa bedeli+muhammen bedelin toplamı olan 276.443.725,00 TL (İkiyüzyetmişaltımilyondörtyüzkırküçbinyediyüzyirmibeşlira)’dir.

Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet; inşaat yapım bedeli+ arsa bedeli+muhammen bedelin toplamının %3’ü olan 8.293.311,75 TL (Sekizmilyonikiyüzdoksanüçbinüçyüzonbirlirayetmişbeş kuruş)’dir.

En geç 16.08.2023 Çarşamba günü saat: 14:00’ a kadar, işin adını belirtilerek geçici teminatlarını yatırmış olmaları gerekmektedir.
6-) İSTENEN BELGELER:
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.
a-Nüfus cüzdanı sureti
b-İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)
c-Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge
ç-Geçici teminat makbuzu veya mektubu
d-Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi
e-İhaleye katılanın veya vekilinin Vezirköprü Belediyesine borcu olmadığına dair belge
f- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.
g-Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve halihazırda faaliyette
bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.
ğ-İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve
imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
h-İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
ı- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza sirkülerinin vermesi.(İhalenin yapıldığı yıla ait)
i- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.
j- İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)
k-Adli Sicil Kaydı
m-İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
l-İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek (şartname ekinde sunulan) “Yer Gördü Belgesi”,
m- İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname

  •  1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi)
  • 1 adet en az 5 yıl deneyimli mimar
  • 1 adet en az 5 yıl deneyimli elektrik mühendisi
  • 1 adet yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş inşaat teknikeri

n-İhale başvuru tarihi itibarıyla  Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarınn Tutulması Hakkındaki Yönetmelikte geçen yetki gruplarından 2023 yılı için) en az D1 grubu yetki belgesi ve iş ortalığı yapanlarda bu grubun iş ortaklığı konusunda ortaklar için gerekli olan yetki belgelerinin verilmesi,
o-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.
7-)TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:
Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Vezirköprü Belediye Başkanlığı (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) Yeni Mahalle, İstiklal Caddesi No:53, 55900 Vezirköprü/SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.                                                  
8-) İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)
                                                                                         Kamuoyuna duyurulur.           

#ilangovtr Basın No ILN01871113