SAMSUN ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ORMAN FİDANLIK ŞEFLİKLERİ İÇİN ISINMA AMAÇLI KÖMÜR ALIMI

ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Orman Fidanlık Şeflikleri için ısınma amaçlı kömür alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1115425

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ- SAMSUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Çiftlik Mahallesi Atatürk Bulvarı.Gelemen Mevkii 311/11 55300 TEKKEKÖY/SAMSUN

c) Telefon ve faks numarası

:

03622560517 - 3622560844

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğüne bağlı Orman Fidanlık Şeflikleri için ısınma amaçlı kömür alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

47 Ton Portakal Tipi İthal Linyit Kömürü-Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde 45 Ton Ceviz Tipi İthal Linyit Kömürü-Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Tokat Orman Fidanlık Şefliği: 40 ton portakal kömür-5 ton ceviz kömür, Bafra Orman Fidanlık Şefliği: 7 ton portakal kömür-3 ton ceviz kömür, Amasya Orman Fidanlık Şefliği: 20 ton ceviz kömür, Vezirköprü Orman Fidanlık Şefliği: 5 ton ceviz kömür, Çorum Orman Fidanlık Şefliği: 12 ton ceviz kömür

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme tarihi itibariyle işe başlanacaktır. 15 takvim günü içinde bitirileçektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme tarihi itibariyle işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.10.2023 - 13:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Samsun Orman Fidanlık Müdürlüğü İdari Bina


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Katı yakıt ihalesine ;

- İthalatçılar ithalatçı kayıt belgesi (ithalatçı tarafından onaylı fotokopisi)

- Üreticiler uygunluk izin belgesi ( üretici tarafından onaylı fotokopisi)

- Dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış dağıtıcı kayıt belgesi

- Satıcılar herhangi bir ilde alınmış katı yakıt satıcısı kayıt belgesi ( satıcı  tarafından onaylı fotokopisi )

ile ihaleye katılabilirler
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b)Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c)Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Taahhüt edilen kömüre ait analiz raporları teklif ile birlikte sunulacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01909508