TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İLAN

1-Mülkiyeti,kullanım ve tasarruf hakkı  Belediyemize ait aşağıda belirtilen mahallelerde ki  2 adet taşınmazı  3 yıl(36 ay) süre ile 2886 Sayılı      Devlet İhale  Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile  ayrı ayrı kiraya    verilecektir

           2-İhale 19.12.2023 tarihi Salı  günü saat  10.00’ da Tekkeköy Belediye Encümeni (İhale Komisyonu)

     huzurunda yapılacaktır.

3- İşyerlerinin muhammen kira bedelleri ile geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.

                                                                       Aylık                                  

S.No         Cinsi                  Yeri             Kira Bed.+KDV.    Alan               Geçici Teminat.        İhale Saati

    1 .        Büro              23 Nisan Mah       800.00-TL          25  m2               864.00-TL                  10:00

    2.         Arsa              19 Mayıs Mah       4500.00-TL       3135  m2           4860.00-TL                 10:15

           

 4-İhale ilgili şartname  200-TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

             5-İhaleye girebilmek için gerekli evraklar;

                 a-Yerleşim yeri(ikametgah) belgesi

                 b-Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi

                 c-Geçici teminat mektubu veya makbuzu

                 d-Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi ve yetkili olduğuna dair belge

                 e-İhaleye katılacak şirket ise 2023  yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,imza sirküleri ve yetki  belgesi

             6.Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

             7.İhaleye katılmak isteyenler  18.12.2023 pazartesi  günü en geç saat 17.00’ye kadar şartnamede istenilen belgeleri Belediyemiz Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

       İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01941522