Hilas Otel

Çelik İnşaat

İşte memur yasakları

Devlette memur olarak görev yapanların hangi işlerle ilgilenip ilgilenemeyeceği konusunda vatandaşların ve de çalışanların aklındaki sorulara yanıtlar, haberimizde...

İşte memur yasakları

Devlet Memurları Kanunu uyarınca, memurlar tacir ya da esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil ya da ticari vekil olarak görev alamazlar.
Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri iş yerleri açamaz. Genel kural bu olmakla beraber özel kanunlarda ifade edilen görevler bu yasakların dışında yer alıyor. Özel kanunlara yapılan bu atıf seebebiyle memurların hangi tür işler yapabilecekleri, uygulamada tereddütlere sebebiyet veriyor.

Devlet Personel Başkanlığı (DPB),tereddütleri en aza indirmek maksadıyla, talepte bulunan kamu kurumlarına ve görevlilerine görüş veriyor. DPB’nın görüşleriyle beraber memurların çalışabilecekleri ve çalışamayacakları işler hakkında bilgiler şöyle:

DEVLET MEMURU ŞİRKETE ORTAK OLABİLİR Mİ?

En çok gelen sorulardan biri, devlet memurunun anonim veya limited şirket ortağı olup olamayacağıyla alakalı oluyor. Anonim şirketin esas sözleşmesinde ya da limited şirketin sözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek kişiler arasında sayılmamak ve bu şirketlerin yönetimi ile denetiminde görev almamak şartıyla 657 sayılı Kanuna tabi devlet memurunun anonim ya da limited şirket ortağı olmasında yasal açıdan bir sakınca yer almıyor.

MEMURLAR BORSADA HİSSE ALIP SATABİLİR Mİ?

Memurların borsada hisse senedi alım satımı da zaman zaman tereddüt oluşturabiliyor. Devlet memurlarının genel olarak anonim şirketlerde ve halka açık anonim şirketlerde hisse senedi sahibi olmalarıyla alakalı herhangi bir yasak bulunmuyor. Devlet memurları, herhangi bir görev almamaları şartıyla genel olarak anonim şirketler ile halka açık anonim şirketlerde pay sahibi olabiliyorlar.

ÖĞRETMEN ÜCRETLİ DERS VEREBİLİR Mİ?

Fizyoterapist, sosyal çalışmacı, sosyolog, psikolog, öğretmen gibi memurların mesai saatleri dışında ücretli ders verip veremeyeceği de bir diğer önemli konu. DPB’ndan verilen görüşte, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na dikkat çekiliyor. Buna göre, ihtiyaç halinde, resmi okullarda görevli öğretmenler, çalıştıkları kurumların izni ile sadece okullarda, aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saatinin yarısı kadar ücretli ders verebilir. Uzman öğretici, usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını bulunduran diğer memurlar da ilgili birimlerin izniyle beraber haftada on saati geçmemek suretiyle ve mesai saatleri dışında özel eğitim kurumlarında ücretli ders verebilir.

BİR ŞİRKETİN İŞLERİNE VEKÂLET EDEBİLİR Mİ?

Devlet memurunun, çocuğuna ait şirketin işlerini vekâleten yürütmesi yasal mıdır? Bu konuda tereddütte kalan müfettişlere verilen görüş beyanında, bir memurun noter vasıtasıyla şirketin işleri için vekil tayin edilmesinin, ticari vekil gibi değerlendirilmesi sonucunu doğurduğu, bunun da ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyette bulunma yasağını ihlal anlamına geldiği ifade edildi.

MEMUR AMWAY ÜRÜNLERİNİ PAZARLAYABİLİR Mİ?

Dünyaca ünlü Amway firmasının ürünlerini pazarlamak maksadıyla sözleşme yapılmasının kanuna uygun olup olmadığı sorusuna verilen cevapta, bunun serbest girişimcilik faaliyeti olduğuna ve ürün satışından kâr elde edildiğine dikkat çekildi. Memurun Amway ürünlerini pazarlamasının yasak olduğu vurgulanan görüş yazısında, memurun bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun bu ürünleri pazarlaması durumunda da aile yardımı ödeneği verilemeyeceği ifade edildi.

MEMUR TAKSİ PLAKASI KİRALAYABİLİR Mİ?

Devlet memurunun üzerine kayıtlı ticari taksi plakasını başkasına devretme yerine başka bir şahsa verip ticari işletme kurmadan kira geliri alıp alamayacağı da soruldu. Ticari taksi işletmeciliğinin “basit usulde vergilendirildiği” belirtildiği yazıda, bunun memurlar bakımından ticari ve diğer kazanç getirici faaliyet çerçevesinde değerlendirildiği, memurun ticari taksi plakasından, kira ve benzeri ad altında gelir elde etmesinin mümkün bulunmadığı ifade edildi.

MÜZİK ALBÜMÜ ÇIKARTABİLİR Mİ?

Müzik öğretmeni olarak görev yapan memurun Türk Sanat Müziği albümü yapma, bu eserlerle alakalı kliplerde yer alma, televizyon ve radyo programlarına konuk olma, aynı ya da başka il ve ilçelerde gerçekleştirilecek etkinliklere katılabilmesi hususlarında görüş soruldu. Verilen cevapta, kanunda ifade edilen davranış biçimine uyulması, mesai saatleri dışında icra edilmesi, telif hakları haricinde herhangi bir ticari kazanç sağlanmaması, herhangi bir işveren ile sözleşme yapılmaması, sosyal güvenlik kuruluşlarından biriyle ilişkilendirilmemesi kaşuluyla bunun mümkün olduğu aktarıldı.

Buna karşılık, bir resim öğretmeninin müzelere ve müzelerle anlaşmalı şirketlere ücret karşılığında silikon heykel yapıp satmasının yasaya uygun olmadığı ifade edildi.

Memurun sinema ve televizyon projelerinde yer almasının da 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yer alan mali haklar haricinde herhangi bir ticari kazanç sağlanmaması şartına bağlı olduğu kaydedildi. 5846 sayılı Kanun’da mali haklar, bir eseri işleme; çoğaltma; yayma; temsil; işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı olarak sıralanıyor.

KAMU AVUKATI AİLESİNE ÜCRETSİZ AVUKATLIK YAPABİLİR Mİ?

Avukatlık ruhsatına sahip memurların ebeveyni, eşi, çocukları, kardeşleri ile onların eşi ve çocuklarının, adli ve idari iş, işlem ve davalarında ücretsiz olarak avukatlık yapıp yapamayacağı konusu soruldu. Bu konuda esas engel Avukatlık Kanunu’ndan kaynaklanıyor. Avukatlık Kanunu’nda, aylık karşılığında çalışan memurların avukatlık yapamayacağı belirtiliyor. Bu sebeple de kamu avukatları, kendi aileleri için bile ücretsiz avukatlık gerçekleştiremiyor.

DİYETİSYEN MESAİ SAATLERİ DIŞINDA ÇALIŞABİLİR Mİ?

Üniversite personeli olan diyetisyenin mesai saatleri haricinde mesleğini serbest olarak icra edip edemeyeceği sorusuna verilen cevapta, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da sadece tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların mesleklerini icra şekillerinin düzenlendiği ifade edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında diyetisyen unvanlı kadrolarda görev yapanların mesleklerini serbest olarak icra edebileceklerine dair özel bir kanuni düzenleme bulunmadığı aktarıldı.

MEMUR AYLIKSIZ İZİNDE ÖZEL ŞİRKETTE ÇALIŞABİLİR Mİ?

Kamuda mühendis olarak yer alan bir kişi aylıksız izin kullanarak bu sürede özel bir şirkette sigortalı olarak çalışmak istediğini ifade ederek görüş istedi. Verilen cevapta, aylıksız izin verilenlerin aylıksız izin süresince ödev, sorumluluk, haklarının ve devlet memuru sıfatının gerektirdiği yükümlülüklerinin devam ettiği, dolayısıyla aylıksız izin süresinde memurun başka bir işte çalışmasının kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektirdiği ifade edildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER