Eğitimin temel sorunlari-1

 Türk Milli Eğitiminin uygulamaya yönelik temel sorunlarının başında öğrencinin okula devam-devamsızlık sorunu gelmektedir. Okula getiremediğiniz veya okulda tutamadığınız öğrenciyi eğitme şansınız yoktur.        
      MEB mevzuatında Ortaöğretim ve İlköğretim Kurumları yönetmeliklerinde devam ve  devamsızlık şu şekilde ifade edilmektedir.
         Ortaöğretimde; devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Öğrenci velilerine 30 günlük devamsızlık süresinin, devamsızlığın 5’inci, 15’inci ve 25’inci günlerinde; 60 günlük devamsızlık süresinde ise 40’ıncı ve 55’inci günlerinde tebligat yapılarak öğrencinin okula devamının sağlanması istenecek. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemez ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında okula devam ettirilir.(Madde 36)
      İlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamları zorunludur. İlköğretim kurumlarına kaydedilen mecburi ilköğretim çağındaki öğrencilerin velileri ile okul yönetimleri, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, maarif müfettişleri, muhtarlar ve mülki amirler 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı içerisinde 15 güne kadar izin verilebilir. (Madde:18)
      Mevzuattaki bu durum maalesef uygulamada karşılık bulamamakta, okul yöneticilerinin kişisel tutum ve davranışları, denetimsizlik ve           veli duyarsızlığı, öğrenci devamsızlıklarının endişe verici noktaya ulaşmasına neden olmaktadır. MEB istatistiklerine göre Meslek Liseleri 9. Sınıflarında devamsızlık oranı % 39’lere, devamsızlığa bağlı okul terk oranı %12’lere ulaşmaktadır. Bu durum ilkokul ve ortaokullar da ise kayıtdışı devamsızlık şeklinde uygulanmakta ve yasal takip yapılmamaktadır. 


 
       Öğrenci devam-devamsızlık probleminin çözülebilmesinin yolu sadece yönetmelik düzenlemeleri ile değil, eğitimcinin, okulun etki ve yetkisinin, saygınlığı ve güveninin artırılması ile doğru orantılıdır.
    Okulun öğrenciler açısından çekim merkezi olabilmesi için çocukların gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve sanat yönlerine hitap eden şartların oluşturulması gerekmektedir. Özellikle müzik, Beden eğitimi, Görsel sanatlar derslerinin amacına uygun, etkin bir şekilde yapılması, okul-kulüp çalışmalarının işlevsel hale getirilmesi önem arz etmektedir.
   Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır. (Lord Byron)

YORUM EKLE

banner650

banner826