İLKADIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

1) İlçemiz Mücavir Alan sınırları içinde faaliyet göstermek üzere Tekstil Atıklarının Toplanması Taşınması, Ayrıştırılması ve Değerlendirme işi 3 (üç) yıl süreliğine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre  Açık Artırma Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

Sıra

No.

İhalenin konusu

İşin niteliği

3 Yıllık Muhammen Bedel (TL)

İhale süresi

Geçici teminat %3 (TL)

Dosya satış bedeli (TL)

İhale tarihi ve saati

1

Tekstil Atıkları

Tekstil Atıklarının Toplanması Taşınması, Ayrıştırılması ve Değerlendirme işi

2.704.370,44 TL

36 AY

81.131,11 TL

250,00 TL

25/10/2023

Saat: 10:30

2) İdarenin:

a) Adı: İlkadım Belediyesi

b) Adresi: Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı No:55– İlkadım/ SAMSUN

c) Telefon numarası: 444 55 01

ç) Faks numarası: 0362 230 45 07

3.1. İhale konusu işe ilişkin bilgiler

a) İhale usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü"

b) İhalenin yapılacağı adres: Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı No:55 – İlkadım/ SAMSUN İlkadım Belediyesi 2. Kat Encümen Toplantı Salonu

c) İhale tarihi ve saati: 25/10/2023 Çarşamba günü saat: 10:30

ç) İhale Dökümanından Satın Alınabilecek Adres: Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı No:55 – İlkadım/ SAMSUN İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

d) Dosya Satış Bedeli (TL) :250,00 TL

e) İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten en geç 15 (On Beş) iş günü içinde işe başlanacaktır.

f) İşin süresi : 3(üç) Yıldır.

g)  İhale Başvuru Adresi: Başvurular; dosya satış bedelinin, Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı No:55 – İlkadım/ SAMSUN 1. Kattaki veznesine yatırılmasından sonra, 2. Kattaki İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne yapılacaktır.

3) İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A- Kanuni ikametgah adresi

a-Gerçek kişi olması halinde, Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet üzerinden alınacak ikametgah belgesi.

b-Tüzel kişi olması halinde, siciline kayıtlı bulunan Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, içerisinde tüzel kişiliğin adresinin de yazdığı, sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) ‘deki esaslara göre temin edecekleri belge.

B) Tebligat için adres beyanı  

C) Geçici teminatını vermesi

D) İmza sirkülerini vermesi,

            a-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

            b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

            c-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve iş ortaklığı beyannamesi

E)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 20 01 10 Atık Kodlu Giysiler ve 20 01 11 Atık Kodlu Tekstil Ürünlerini toplama ve ayırmaya yetkili olduklarını gösteren Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Lisans Belgesine sahip olunmalıdır ( Lisans tarihleri ihale gününde geçerli olacaktır).

F)İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi.

G) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz

H)Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı.

I)Vergi borcu ve SGK prim borcu olmadığına dair belge.

İ)Adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir.)

J) 2886 D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge. (Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden alınacaktır.)

K)İstekli tarafından ‘’okudum anladım’’ şeklinde imzalanan ihale dokümanı

Posta ve telgraf ile müracaatta, gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 

                                                                         İLKADIM  BELEDİYESİ

#ilangovtr Basın No ILN01906130