AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ÇARŞAMBA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz ve Bağlı Hizmet Birimlerde Kullanılmak Üzere Akaryakıt Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1008607

1-İdarenin

a) Adı

:

ÇARŞAMBA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Orta Mahalle Cumhuriyet Caddesi 55500 ÇARŞAMBA/SAMSUN

c) Telefon ve faks numarası

:

3628334685 - 3628334687

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Kurumumuz ve Bağlı Hizmet Birimlerde Kullanılmak Üzere Akaryakıt Mal Alım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Toplamda 200.000 LT Motorin (Diğer) alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Samsun ili Çarşamba ilçesi Ayvacık yolu üzerinde bulunan belediyemiz akaryakıt tanklarına boşaltılacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İdare ve yüklenici arasında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Hükümleri doğrultusunda karşılıklı olarak imza altına alınacak sözleşmenin, imza altına alındığı işe başlanıldığı tarihten itibaren, idarenin peyderpey sözlü yada yazılı talebi doğrultusunda 1 gün içerisinde belirtilen yere teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

sözleşme imzalanmasına müteakip 10 gün içerisinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

18.10.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Çarşamba Belediyesi 2.Kat Toplantı Salonu Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:13 Çarşamba/SAMSUN


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1. İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise EPDK tarafından verilmiş teklif sahibinin "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" olduğunu gösteren belgeyi,

2. İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı veya Bayilik sözleşmesini,

3.İstekliye EPDK tarafından Bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyon bayilik belgesini,

4. İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış İşyeri Açma ve İzin Belgesini teklifleri ekinde ibraz edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Daha önce kamu yada özel sektöre tek sözleşmeye dayalı olarak yapılmış her türlü akaryakıt türevi mal alım işi kapsamında düzenlenen iş deneyim belgeleri söz konusu ihale kapsamında benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01896613