T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

İHALE İLANI

1- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü birimlerinde bulunan atık kâğıt ve plastiklerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü (artırım usulü) ile ihaleye çıkarılmıştır.

İhale Tarihi

İhale Saati

Tahmin Edilen Bedel(TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

Sözleşme Süresince

Atık Kâğıt Miktarı

(Yaklaşık)

Kg Başlangıç Fiyatı

28/11/2023

14:00

312.450,00 TL

15.622,50 TL

Karton Kağıt 25.000 Kg

Hurda Karton Kağıt:  3,43 TL

1.Hamur A4 atık kâğıt 50.000 Kg

Plastik Atık 5.000 Kg

1. Hamur Beyaz Hurda Kâğıt:3,96 TL

Plastik Atık 5,74 TL

2- Şartname ve ekleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü Atakum/SAMSUN adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname ve eklerinin satış bedeli 500,00 TL’dir. TR17 0001 0014 7997 6832 8350 33 IBAN numaralı (Samsun/Gaziler Vergi Dairesi Vergi no: 9260109176, Hesap Adı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü) hesaba yapılacaktır.

3-İhale, 28/11/2023 tarihinde saat 14:00’da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası İdari Birimler 1. Kat Toplantı Salonu Kurupelit Kampüsü Atakum/SAMSUN adresinde yapılacaktır.

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen şartları sağlamaları ve belgeleri sunmaları zorunludur.

a)Kanuni ikametgâhı sahibi olmak,

b)Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

c)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

-Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d)Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubu,

e)İhale dokumalarını satın aldığına dair belge (Üniversite Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden),

f) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınmış Tehlikesiz Atıklar Toplama- Ayırma Belgesi,

g) İhaleye katılan isteklilerin, ihale tarihinden en çok bir ay öncesine ait kesinleşmiş SGK Prim Borcu ve Vergi Borcu olmadığını gösterir belge,

ğ)İhaleye katılan isteklilerin Adli Sicil Kaydı,

h)İhaleye katılan isteklilerin ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge,

ı) Vekâleten ihaleye katılma halinde;

-Vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, mevzuata uygun iş ortaklığı beyannamesi,

(İş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıda istenen belgelerin (4.d, 4.e, 4.f hariç) ayrı ayrı sunulması zorunludur.)

5-İstekliler, istenilen belgelerle birlikte ihale tarih ve saatine kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü Atakum/SAMSUN adresine şahsen müracaat edilebilecekleri gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da tekliflerini gönderebilirler. Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu değildir. (İrtibat Tel:0362 312 19 19 Dâhili-7184-7181)

6- Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

7-İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01933232