Taşeron işçilerin maaşıyla ilgili flaş gelişme!

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açıldı. Buna göre, taşeron işçilikten sürekli işçi kadrosuna geçebilme imkanı 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak. Sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek isteyenler 10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvurabilecek. Başvuranlar yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise yaptığı açıklamada kadroya geçen çalışanların ücretlerinde de bir artış söz konusu olacağının müjdesini verdi.

Son Dakika 24.12.2017, 13:01
302
Taşeron işçilerin maaşıyla ilgili flaş gelişme!

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde  Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam  edilmelerinin yolu açıldı. Kadroya geçebilme imkanı 4 Aralık 2017 itibarıyla  çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

696 sayılı KHK'ye göre, kadroya alınacak taşeron işçilerde, 657 Sayılı  Devlet Memurları Kanununda yer alan memur olabilme şartları aranacak.

Taşeron işçilikten sürekli işçi kadrosuna geçebilme imkanı 4 Aralık  2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak. Bu tarihte, Sosyal Güvenlik  Kurumuna verilmiş olan sigortalı işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi  ve aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınacak. Doğum veya sağlık kurulu  raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda  olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar hakkında da bu madde  hükümleri uygulancak.

Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler öncelikle, açtıkları davalardan  ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunacak.  Ayrıca, en son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt  işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan  haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu  haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul  ettiğini yazılı olarak beyan edecek.

Sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek isteyenler, bu aşamanın  ardından 10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı  birime başvuracak.

Kadro başvurusu yapan işçilerin, şartları taşıyıp taşımadıklarının  tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların  idarelerince belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya  da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve  sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde  idarelerince sonuçlandırılacak.

Bu süreçlerin ardından taşeron işçiler, yüklenicinin hak edişlerinin  ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan  sürekli işçi kadrolarına idarelerince topluca geçirilecek.

ÇALIŞMA SÜRESİ EMEKLİLİK AYLIĞI TARİHİNİ GEÇEMEYECEK

Sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin kadroları, başka bir işleme  gerek kalmaksızın geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla sürekli işçi unvanı  ile ihdas edilmiş sayılacak. İhdas edilen kadrolar ilgili idarelerce adedi, bütçe  ve teşkilatı ile birimi/yerleşim yeri belirtilmek suretiyle geçiş işlemlerinin  yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye  Bakanlığına bildirilecek.

Sözleşmeleri askıya alınanlar ile askerde bulunanların kadroları hariç  olmak üzere bu şekilde ihdas edilen sürekli işçi kadroları, herhangi bir sebeple  boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen  şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi  yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere  istihdam edilebilecek. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik  kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları  tarihi geçemeyecek.

ÜCRETLER TİS'TEKİ ÜCRETTEN FAZLA OLAMAYACAK

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken  mevcut iş yerinin girdiği işkolunda kurulu iş yerinden bildirilenlerin ücreti ile  diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt  işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan ve süresi en  son sona erecek Toplu İş Sözleşmesinin (TİS) bitimine kadar bu toplu iş  sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal  haklardan fazla olamayacak.

TAŞERON DÜZENLEMESİNDEN FAYDALANACAK KURUMLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

450 bin kişinin sürekli işçi kadrolarına geçeceğini ve sınavı mevcut düzenleme gereği koyduklarını söyleyen Sarıeroğlu taşeron düzenlemesinden faydalanacak kurumları da açıkladı. İşte o kurumlar:

Genel bütçe kapsamındaki  TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay,  Danıştay,  Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay, Bakanlıklar, Milli Güvenlik Kurulu  Genel  Sekreterliği, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı,  Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kamu  Düzeni ve Güvenliği  Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistik  Kurumu, AFAD, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel  Müdürlüğü,  Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Göç  İdaresi Genel Müdürlüğü.

Özel bütçe kapsamında ise Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, ÖSYM, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,  Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek  Kurumu, Atatürk  Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, TODAİE, TÜBİTAK, Türkiye  Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar   Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları  Genel  Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel  Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü,  Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık  Genel Müdürlüğü,  Maden Teknik ve Arama Genel  Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk  Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Ve Marka Kurumu,  Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, KOSGEB, Türk  İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı  (TİKA), GAP Bölge Kalkınma İdaresi,  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza İnfaz Kurumları  İle Tutukevleri İşyurtları  Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yurtdışı Türkler  ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı,  Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi  Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge  Kalkınma İdaresi  Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi   Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Türkiye İlaç  ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Sağlık  Enstitüleri Başkanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, denetleyici ve  düzenleyici kurumlardan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve  İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme  Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu,  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim  Standartları Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun, taşeron  düzenlemesinden yararlanacak kurumlar arasında yer aldığını açıkladı.

Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu  ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün yanı sıra özel bütçeli Atatürk Orman  Çiftliği Müdürlüğü, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi  Başkanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Kalkınma  Ajansları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol  Tesisleri İşletme  Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı, Yatırım  İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve  Biriktirme Yardımlaşma Sandığı, Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor  İl Müdürlükleri, kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, Milli Piyango  İdaresi Genel Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilatı Başkanlığının, taşeron  düzenlemesinden yararlanacak kurumlar arasında yer aldığını da belirtti.

Sarıeroğlu'nun konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

"Şu an belediyelerimizde  personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanların tamamını,  belediyelerimizin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alıyoruz."

"(Taşeron düzenlemesi)  Herhangi bir olumsuz olacak ya da eleme anlamı taşıyacak hiçbir düzenleme  yapmadık. Bu anlamda, mevcutta çalışan kardeşlerimizin içi de rahat olsun."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: " 'Çöp, park, bahçe,  temizlik işçilerini kapsama almıyor' şeklinde bazı bilgi kirlilikleri vardı.  Orada daha ileri bir düzenleme yapıyoruz. Orada, hizmet alımlarının tamamını,  hiçbir şekilde personel alımı kriteri de koymadan, tüm park, bahçe, temizlikle  ilgili ihaleleri artık belediyelerimizde ortadan kaldırıyoruz. Tamamı,  belediyelerimizin iktisadi teşekkülleri üzerinden gerçekleştirilecek."

"Şimdi görüyorum,  taşeron sınavına hazırlık kitapları, kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler.  Bu kitaplarla vesaire bizim işimiz yok. Zaten kendilerini ispat etmiş durumda bu  kardeşlerimiz."

"Şu anda sendikalı  kardeşlerimiz var, toplu sözleşme yapılmış süreçler söz konusu. Biz mevcut aynı  şekilde devam ettireceğiz. 52 günlük bir ilave tediye artışımız olacak. Yıllık  brüt olarak 4 bin 621 lira, tabii asgari ücret değiştiği zaman bu rakam da artmış  olacak. Bu ilave tediyeyi yılda 4 parçada vereceğiz inşallah. Bu şekilde tüm  kadroya geçen sürekli işçilerimizin de ücretlerinde bir artış da söz konusu olmuş  olacak."

"(Taşeron düzenlemesi)  Kıdemleriyle birlikte geçişlerini gerçekleştireceğiz, o anlamda da  çalışanlarımızın içi rahat olsun. Kıdem kazanılmış bir haktır."

"Kadroya geçen çalışanlarımızın ücretlerinde bir artış söz konusu olacak."

Yorumlar (0)