Milyonları ilgilendiren haber!

AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

GÜNDEM 26.02.2020, 21:17
791
Milyonları ilgilendiren haber!

Teklife göre, afet yaşanılan yerlerde elektrik, doğal gaz tüketim  bedelleri, tahakkuk, tahsilatlarının süresi ve kapsamı belirlenerek 1 yıla kadar  ertelenmesi ile dağıtım, tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan  anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman  maliyetinin gecikme zammı tutarını geçmemek üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek.

Finansman maliyeti kapsamına girecek maliyet unsurları da dahil olmak  üzere bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye  Bakanlığının görüşü alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yürürlüğe  konulan yönetmelikle belirlenecek.

Türk Standartları Enstitüsü, belirli süreli, geçici nitelikte, özel  bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içinde ve yurt dışında iş akdiyle  enstitü dışından inceleme elemanı çalıştırabilecek. Bunların günlük inceleme  ücreti, asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 25'ini aşmamak üzere Yönetim  Kurulunca belirlenecek. Enstitü personelinin disiplin ile ilgili işlemlerini  yürütmek üzere merkezde birer disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu  kurulacak.

Bildirimler elektronik ortamda da yapılabilecek

Kimlik Bildirme Kanunu'nda değişiklikle şehir, kasaba ve köy sınırları  içinde bulunan ve kanunda belirtilen yerler dışında kalan her çeşit ticaret ve  sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar, buralarda barındırılanlar, öğrenci  yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar, bu yerlerde kalan öğrencilerin  bildirimleri, sorumlu işleticilerce genel kolluk kuvvetlerine elektronik ortamda  da yapılabilecek. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılan bildirimler, genel  kolluk tarafından köy ve mahalle muhtarlarıyla paylaşılacak.

Aylık bağlanan ve çalışmaya devam eden maluller ile harp malullerine,  vazife malullüğü aylığı bağlanma tarihinden sonra geçen hizmetleri esas alınarak,  en az 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödeme şartıyla talepleri  halinde yaşlılık aylığı da bağlanacak.

3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası

Faaliyet izni almadan veya faaliyet izin belgesine aykırı olarak  düzenleme kapsamındaki yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları imal eden  fabrika veya imalathane kuranlar, işletenler, iş yerleri ya da ikametgahlarında  bu silahları imal edenler ile bunu kanundaki esaslara aykırı olarak yapanlar, 3  yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para  cezasıyla cezalandırılacak.

Bu şekilde üretilen yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları  satanlar, satışına aracılık edenler, nakledenler, satış amaçlı taşıyanlar, satış  amaçlı bulunduranlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden 500 güne kadar  adli para cezası uygulanacak. Satıcılık belgesi olmadan satış yapanlar ile yivsiz  tüfek satın alma belgesi olmayan kişiye satış yapan veya ihraç kayıtlı tüfeği  yurt içine satanlara da bu cezalar verilecek.

Tüfek ve tabancaların reklamı, tanıtımı yapılamayacak

Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancalarının herhangi bir  mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla ticari reklamı veya tanıtımı  yapılamayacak; kullanılmasını özendiren, teşvik eden kampanyalar  düzenlenemeyecek. Buna aykırı hareket edenlere Tüketicinin Korunması Hakkında  Kanun'a göre idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından uygulanacak. İdari  işleme konu ihlalin tekrar edilmesi halinde idari para cezaları üç katına  çıkarılacak.

Faaliyet izin belgesi sahiplerine ait kurumsal internet siteleri ve  sosyal medya hesapları, fuarlara katılım için hazırladıkları materyaller ile  avcılık ve atıcılık üzerine tematik yayın yapan televizyon kuruluşları ve süreli  yayınlarda yapılan reklam veya tanıtım bu yasağın dışında tutulacak.

Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik

Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapılan değişiklikle Kültür ve Turizm  Bakanlığınca tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine  tesis edilen irtifak haklarına ilişkin terkin davalarında basit yargılama usulü  uygulanacak.

Tahsisi iptal edilen ve irtifak hakları terkin edilen veya tahsis  süreleri sona eren taşınmazlar üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilatlar  bedelsiz olarak Hazineye intikal edecek. Yatırımcı bunlar için herhangi bir hak  ve bedel talep edemeyecek.

Bakanlığın tasarrufuna geçen taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis  edilmesi ve tahsisi iptal edilen taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis  edilen irtifak haklarının terkin edilmesi işlemleri, bakanlığın onayıyla  yapılacak.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleriyle, turizm merkezleri  içinde imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki taşınmazların üzerinde yer  alan, bakanlıktan belgeli turizm tesislerinin yüksek nitelikli ve çevreye duyarlı  hale getirilmesi için bu tesislerin plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre  şartlarına uygun yapı ve yapılaşma koşullarıyla projelendirilmelerine ilişkin  Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetmelik çıkarabilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne göre, kamuda en az 5 yıl görev yapan müfettiş,  denetçi ve kontrolörler arasından yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı  olanlar, Kültür ve Turizm Bakanı tarafından 31 Aralık 2020'ye kadar müfettiş veya  başmüfettiş kadrolarına atanabilecek. Bu şekilde atananların sayısı 20'yi  geçmeyecek.

İstanbul'da Hacegan Vakfı tarafından kurulan Semerkand Bilim ve  Medeniyet Üniversitesinin ismi, "İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi"  olarak değiştirilecek.

Mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde, Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak  Maden Kanunu'nda sayılan mali yükümlülüklerin veya beyanların ertelenmesi ya da  taksitlendirilmesine karar verilebilecek. Bu takdirde mali yükümlülüklere ilişkin  zaman aşımı duracak ve hak düşürücü süreler erteleme süresinde işlemeyecek.

Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer  tarafından ispat veya belgelenmesi gerekecek. Bakanlık, mücbir sebep sayılan  haller nedeniyle bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla  mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede mali yükümlülüklerden yerine  getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkili olacak.

Dövizle BES imkanı

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Aile, Çalışma ve Sosyal  Hizmetler Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde,  gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan kişilerin belge masrafı ve sınav  ücreti, 31 Aralık 2021'e kadar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmaya devam  edecek.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık  Sigortası Kanunu'nda yer alan Esnaf Ahilik Sandığı'na ilişkin hükümler, 1 Ocak  2021'e kadar uygulanmayacak.

Türkiye'de ikamet etmeyen vatandaşlar ile çıkma izni almak suretiyle  Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, döviz cinsinden Bireysel Emeklilik  Sistemi'ne (BES) dahil olabilecek.

Döviz cinsinden BES'e ödenen paylar için devlet katkısının yüzde 10'a  kadar indirilmesinde Cumhurbaşkanı'na yetki verilecek.

Kredi garanti kurumlarına 35 milyar lira kaynak

Hazine ve Maliye Bakanı'nın, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak  aktarma veya özel tertip DİBS ihraç etme yetkisi, 25 milyar liradan 35 milyar  liraya yükselecek.

Bakan, nakit aktarımı veya ihraç edilecek özel tertip DİBS için  müsteşarlık bütçesinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine 35 milyar liraya  kadar ödenek eklemeye yetkili olacak.

Dernek üyeliklerine bildirim zorunluluğu

Dernekler Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, derneklerin yönetim kurulu  ve denetim kurulu üyeliklerine seçilenlerin yanı sıra üyelere de üyeliklerini  bildirme zorunluluğu getiriliyor. Dernek üyelikleri kabul edilen ya da sona eren  vatandaşların 30 gün içerisinde bildirimleri yapılacak.

Dernekler, 6 ay içinde üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum  tarihini ve kimlik numarasını mülki idare amirliğine bildirecek. Bu bildirimi  yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında 500 lira idari para cezası  uygulanacak.

Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu'na göre derneklerle ilgili her  türlü kayıt, iş ve işlemler elektronik ortamda yapılabilecek.

Yorumlar (0)