Mesai saatleri değişiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 81 il emniyet müdürlüğüne genelge gönderildi. Genelgeye göre, il emniyet müdürlüklerine bağlı polis merkezi amirlikleri ve resmi ekiplerde 8 saat çalışıp 24 saat istirahat sistemine geçilecek.

GÜNCEL 22.02.2020, 17:05 22.02.2020, 17:07
8192
Mesai saatleri değişiyor

Emniyet personelinin moral ve  motivasyonunun, mesleki dayanışmasının, aidiyet duygusunun ve verimliliğinin  artırılması ile personel memnuniyetinin en üst seviyede sağlanabilmesi için  çalışma şartlarında iyileştirmeler yapıldı.  İçişleri Bakanı Süleyman  Soylu'nun talimatıyla 81 il emniyet müdürlüğüne genelge gönderildi.

8/24 çalışma esasına geçilecek

Genelgeye göre, il emniyet müdürlüklerine bağlı polis merkezi  amirlikleri ve resmi ekiplerde 8 saat çalışıp 24 saat istirahat sistemine tamamen  geçilecek. Diğer birimlerde de bu sisteme geçilebilmesi için imkanlar dahilinde  gerekli planlama ve düzenlemeler yapılacak. Personelin senelik izinleri, kış ve yaz aylarında olmak üzere iki  dönem halinde planlanacak ve yıllık iznin en az 3'te biri kış aylarında  kullandırılacak. Böylece her personelin izninin tamamını her yıl kullanması  sağlanacak.

Evlilik yıl dönümlerinde izin

Personel, 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu"nda düzenlenen mazeret  izninin bir gününü yetkili amirlerin izniyle evlilik yıl dönümlerinde  kullanabilecek.  Mesleğe yeni başlayan ya da atama ve yer değiştirme sonucu yeni bir  ilde görevlendirilen personel, oryantasyon eğitimine tabi tutulacak. Ayrıca  emniyet personeli, yeni görev yeri, şartları ve özel yaşamını ilgilendiren  konularda ihtiyaç duyabileceği hususlarda ayrıntılı olarak bilgilendirilecek ve  kendisine gerekli destek verilecek. Görev dağılımında ve birimlerdeki istihdamda adil olunacak. Ek  görevlendirmelerde eşitlik ve şeffaflığa önem verilecek, görevlendirme  çizelgelerinin birimlere dağıtılarak personele duyurulması sağlanacak. "Personel Görüş Günü" uygulaması mümkün oldukça il emniyet  müdürlerince yapılacak. Bunun mümkün olmadığı zamanlarda ise en az il emniyet  müdür yardımcısı seviyesinde yerine getirilecek.

Senede en az bir defa psikologla görüşecekler

Tüm personelin her yıl en az bir defa Rehberlik ve Psikolojik Danışma  Büro amirliklerinde görevli psikologlarla zorunlu bireysel görüşmeye katılması  sağlanacak. Psikoloğun, zorunlu bireysel görüşme sonrası personelin görüşme  sürecine devam etmesini gerekli görmesi halinde, 2 Aralık 2019'da çıkan genelge  ve diğer ilgili  mevzuatta ön görülen hususlar devreye sokulacak. Bu işlemlerin  eksiksiz ve zamanında yapılması hususunda bütün sıralı amirler gerekli  hassasiyeti gösterecek.  Yıllık zorunlu bireysel görüşmeler için emniyet teşkilatında görevli  psikologların yetersiz kalması durumunda valilikler koordinesinde ilde bulunan  diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevli psikologlardan görevlendirme  yapılarak istifade edilecek.

 Üniversiteler ve ilgili diğer kurumlar ile iş birliği yapılarak aile  içi iletişim, stres ile baş etme, öfke kontrolü, problem çözme becerileri,  iletişim becerileri, çocuk ve ergen ile iletişim, aile içi şiddet ve çocuk  istismarı, bütçe yönetimi, psikolojik şiddet, ruhsal bozukluklar gibi konularda  eğitim faaliyetleri düzenlenecek ve belirli periyotlarla eğitimler  tekrarlanacak.

Aktivitelere ağırlık verilecek

 Kültürel ve sosyal etkinlikler kapsamında,  halk oyunları ve koro  etkinlikleri, doğa yürüyüşleri, piknik gibi çeşitli faaliyetler ile spor  turnuvaları düzenlenecek. Yapılan etkinliklere personelin eş ve çocukları da  dahil edilecek. Ayrıca illerde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş  birliği yapılarak bilgi ve beceri artırmaya yönelik faaliyetler düzenlenecek. Evlilik, doğum, hastalık ve vefat gibi durumlarda personel yalnız  bırakılmayacak, zamanında yapılacak ziyaretlerle birlikte gerekli maddi ve manevi  destek verilecek. İl emniyet müdürleri, personelin görev yaptığı birimleri daha sık  ziyaret ederek, denetim ve rehberlik görevini etkin bir şekilde yerine getirecek.  Personelin hem görevle ilgili hem de kişisel sorunlarını yerinde ve zamanında  tespit ederek, çözümüne yönelik daha yakın ve sıcak bir ilişki ortamı sağlanacak,  sıralı tüm amirler de aynı hassasiyeti gösterecek.

 "Psikolojik Danışma Hattı" kurulacak

 Polislerin, sorunlarını çözmek amacıyla Sosyal Hizmetler ve Sağlık  Daire Başkanlığı bünyesinde günün 24 saati ulaşılabilecek "Psikolojik Danışma  Hattı" kurularak hizmete sunulacak.  Öğrenci aday alım sürecinde yapılan mülakatta komisyon üyesi olan  psikologlar tarafından mevzuat dahilinde daha detaylı inceleme yapılacak. Öğrencilerle ilgili sağlık raporları okula başlamadan önce aldırılarak  gerekli değerlendirmeler yapılacak. İntibak (uyum) eğitimi amacına uygun ve daha verimli olarak  gerçekleştirilecek.

Hizmet içi eğitim programlarının sayısı ve çeşitliliği artırılarak,  daha fazla personelin bu programlara katılımı sağlanacak ve ders programlarına  stres yönetimi, öfke kontrolü ve etkili iletişim gibi konular eklenecek.  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro amirliklerinin faaliyetleri okul  idarelerince öğrencilere tanıtılacak.

 Komiser yardımcıları hizmet içi eğitime alınacak

Tüm komiser yardımcıları, alanda edindikleri tecrübenin paylaşımı,  polislik uygulamalarında yeknesaklığın sağlanması ve mevzuat bilgilerinin  pekiştirilmesi amacıyla Polis Akademisi Başkanlığınca bir haftalık hizmet içi  eğitim programına tabi tutulacak. Polis başmüfettişleri ve müfettişler, yaptıkları genel ve özel  teftişlerde bu talimatlar, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve disiplin kurallarına  uyulup uyulmadığını denetleyecek.  Polislerin moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik yapılan  faaliyetler, birimler tarafından altı ayda bir Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire  Başkanlığına gönderilecek.

Yorumlar (0)