Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! 23 bin...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar resmen duyuruldu. MEB resmen harekete geçti ve duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2021 yılı hedefleri belirlendi. 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre, MEB tarafından, pandemi süreci ve gelişecek yeni durumlara göre, öğrenci devamı takip edilerek devamsızlık raporu hazırlanacak. Türkçe ve matematik derslerinden temel düzeydeki kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen üçüncü sınıf öğrencilerine ilkokullarda yetiştirme programı kapsamında eğitim verilecek. 4, 8 ve 10. sınıf düzeylerindeki öğrencilerin, üst düzey zihinsel becerileri ve kendileri hakkındaki görüşleri, öğrenme biçimleri ABİDE araştırması kapsamında belirlenecek.

Genel 28.10.2020, 19:07
1148
Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! 23 bin...

EBA'nın etkin kullanımının sağlanması amacıyla sisteme eklenen ders destek materyallerinin ve uygulamaların sayısı artırılacak. Yükseköğretimde, meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartı artırılacak ve bu uygulamanın kapsamı genişletilecek.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze yapılacak sınavların usul ve esaslarını belirledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla ilkokul ve ortaokul ile liselerde yüz yüze eğitim ve sınavlara ilişkin illere iki ayrı yazı gönderdi. Gönderilen yazıya göre liselerde bugüne kadar yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olacak. Sınav uygulama takvimi, eğitim kurumu zümre başkanları kurulunca belirlenecek ve eğitim kurumu yönetimince tüm öğrencilere süresi içinde duyurulacak. Sınavlar, ihtiyaç duyulması halinde cumartesi günleri de dahil edilerek her bir sınav için bir ders saati süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Ayrıca liselerde beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik derslerinin sınavları uygulamalı yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) gelecek yıl, yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan pandemi süreci ve gelişecek yeni  durumlara göre, öğrenci devamı takip edilerek devamsızlık raporu hazırlanacak.Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 2021 Yılı  Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında MEB, gelecek yıl yeni uygulamaları  hayata geçirecek. Programa göre, Bakanlıkça erken çocukluk eğitimi kapsamında, 3 bin  dezavantajlı ailenin çocuklarına, 31 farklı eğitimi içeren materyaliyle günlük  eğitim takviminin olduğu "Benim Oyun Sandığım" seti dağıtılacak. Setin  uygulaması, okul öncesi öğretmeninin düzenli izleme değerlendirme ziyaretleriyle  takip edilecek.Yabancı uyruklu çocukların yoğun olduğu dezavantajlı yerleşim  yerlerindeki 108 okul öncesi eğitim kurumuna donatım, kırtasiye ve materyal  desteği sağlanacak. Bu kurumlardaki öğretmenlere ve yerleşim yerlerindeki  velilere yönelik eğitimler düzenlenecek. 2021 Temel Eğitim Yapım Programında il,  ilçe ve mahalle bazında derslik ihtiyaçları belirlenerek yatırımlar  oluşturulacak.Tüm eğitim kademelerinde okullaşma ve tamamlama oranları artırılacak,  devamsızlık oranları azaltılacak. Yaşanan pandemi süreci ve gelişecek yeni  durumlara göre, öğrenci devamı takip edilerek devamsızlık raporu hazırlanacak. 1000 Okul İyileştirme Projesi kapsamında belirlenen okulların kurumsal  kapasitelerinin artırılması, öğrencilerin kişisel gelişim, sosyal, kültürel,  sanatsal ve sportif etkinlikler yoluyla desteklenerek proje kapsamındaki  okullarda devamsızlık, sınıf tekrarı, eğitimi terk ve disiplin cezası oranlarının  azaltılması sağlanacak.

Öğrencilerin akademik başarı, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve  sanatsal faaliyetler ile milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri  benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirilmesi amacıyla Eğitimde Rehberlik  ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek Programı uygulanacak.Eğitimde kalite güvence sistemi oluşturulacak. Okullarda daha sağlıklı  ve güvenli ortamlarda eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, sağlık ve  güvenlik kültürünün geliştirilmesine katkı sunulması, ulusal ve uluslararası  yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması ve belgelendirilmesi için çalışmalar  yapılacak.

"Herkes İçin Erişilebilir Okul Modeli" tasarlanacak

Eğitim yapıları teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik,  estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanacak.  Okul binaları için 7 yeni tip proje hazırlanacak. Okul mimarisi fikir projeleri  geliştirilecek. "Herkes İçin Erişilebilir Okul Modeli" tasarlanacak. Tarihi 6  okul binasının örnek koruma çalışmaları yürütülecek. Eğitim yapılarının iç mekan  tasarımları hazırlanacak. Afet riski taşıyan 1500 eğitim binasının güçlendirme  çalışması yapılacak. Eğitim binalarının büyük bakım-onarım faaliyetlerini  kapsayan iyileştirme çalışmaları yapılacak. Eğitim binalarında enerji  verimliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Afet riski taşıyan okul  binaları için yeniden yapım faaliyetleri yürütülecek.100 özel eğitim sınıfı dersliği, 100 destek eğitim odası, 100 uygulama  evi, 100 meslek edinme atölyesi yapılacak. BİLSEM'lerdeki atölye alanları  çeşitlendirilecek ve mevcut atölyeler standart hale getirilecek. Konut imkanlarının kısıtlı olduğu bölgelerde, öğretmenlerin barınma  ihtiyaçlarını karşılayacak konut yatırımlarına devam edilecek, 100 öğretmen  konutu yapılacak.

Hayat boyu öğrenme kapsamında, erken çocukluk eğitimi ve aile  eğitimine yönelik kurs programları geliştirme çalışmaları yapılacak. Özel eğitime  gereksinim duyan bireylere ve ailelerine yönelik kurs programları  çeşitlendirilecek ve güncellenecek.

Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Kalite Güvencesi Yönergesi  kapsamında yer alan okulların tamamında öz değerlendirme çalışması yapılacak, 500  okulun dış değerlendirmesi tamamlanacak. Öğretim programları esnek, modüler ve  uygulamalı yapıya kavuşturulacak. Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin matematik ve Türkçe  yeterlilikleri artırılacak. Türkçe ve matematik derslerinden temel düzeydeki  kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen üçüncü sınıf öğrencilerine ilkokullarda  yetiştirme programı kapsamında eğitim verilecek.

Ders çizelgeleri yeniden yapılandırılacak

Temel eğitim ve ortaöğretim kademesinde ders çizelgeleri yeniden  yapılandırılacak. Mesleki Eğitim Merkezi kapsamında eğitim verilen alan ve  dalların, haftalık ders çizelgesi güncellenecek.Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalının içeriği öğretim programlarıyla  uyumlu hale getirilerek zenginleştirilecek ve portalın etkin kullanımı  yaygınlaştırılacak. EBA'nın etkin kullanımının sağlanması amacıyla sisteme  eklenen ders destek materyallerinin ve uygulamaların sayısı artırılacak. EBA  üzerinde zengin dijital içerik arşivinin oluşturulması amacıyla alan ve dallarda  yer alan derslere ait video içerikleri üretilecek.

23 bin etkileşimli tahta alım ihalesi yapılacak

Teknolojiye erişimin sağlanması amacıyla okullara ağ altyapısı ve  etkileşimli tahta kurulacak. 7 bin 400 okulun ağ altyapı işletme ve bakım-onarım  işlemlerinin tamamlanması sağlanacak, 3 bin 500 okulun ağ altyapısı kurulumu  tamamlanacak. 2 bin 500 okula GSM üzerinden internet erişimi sağlanacak, 700  okula uyduyla internet hizmeti sağlanması işlemlerine devam edilecek. 23 bin  etkileşimli tahta alım ihalesi yapılarak kurulumu gerçekleştirilecek. Öğrenme ortamlarının fiziki altyapısı, öğretim programı ve materyal  zenginliği, öz bakım becerileri, bütünleştirme uygulamaları ve rehberlik  hizmetlerinin standartları yükseltilecek. 4, 8 ve 10. sınıf düzeylerindeki  öğrencilerin üst düzey zihinsel becerileri ve kendileri hakkındaki görüşleri,  öğrenme biçimleri, okul ortamları ve aileleri ile ilgili bilgileri Akademik  Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması kapsamında  belirlenecek. Ölçme değerlendirme merkezleri aracılığıyla, farklı sınıf  düzeylerinde öğrenci başarı izleme araştırmalarıyla toplanan verilerin,  öğrencilerin akademik durumunu iyileştirmek için alınacak tedbirlere kaynaklık  etmesi sağlanacak.

Kadın üniversitesinin akademik birimlerinin oluşturulması  çalışmaları başlatılacak.Japonya'daki kadın üniversiteleri incelenerek, bir rapor  hazırlanacak. Kız öğrencilerin Türkiye'de farklı derecelerde yükseköğretime  katılımları değerlendirilecek, sorun bulunan alanlar saptanacak ve buna yönelik  çözüm önerileri geliştirilecek. Kurulması planlanan kadın üniversitesinin  akademik birimlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacak.Yükseköğretimde, meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve  mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartı artırılacak ve bu uygulamanın  kapsamı genişletilecek. Dijital teknolojilerin avantajları kullanılarak etkin  mezun izleme sisteminin tüm üniversitelerde oluşturulması çalışmalarına  başlanacak.Study in Turkey" markası altında hizmet veren internet sitesi yeniden  tasarlanarak etkileşimli bir yapıya kavuşturulacak. Yükseköğretim sistemindeki nitelikli uluslararası öğrenci sayısını  artırmak için kabul ve başvuru kriterleri konusunda çalışma yapılacak. Yabancı uyruklu nitelikli öğretim elemanı sayısının artırılması  amacıyla yükseköğretim kurumlarının çekim merkezi haline getirilmesi sağlanacak,  araştırma altyapıları güçlendirilecek.

Üniversitelerde yabancı dilde eğitim veren yeni programlar  açılacak. Uluslararası öğrenciler için ayrılan barınma kapasitesi  artırılacak. Uluslararası öğrenci ve akademisyenlerin değişim programlarından en  üst düzeyde yararlanması amacıyla iş birlikleri geliştirilecek. 

SINAVLARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul, ortaokul ve  liselerde yüz yüze yapılacak sınavların usul ve esaslarını belirledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla ilkokul ve ortaokul ile  liselerde yüz yüze eğitim ve sınavlara ilişkin illere iki ayrı yazı gönderdi. Gönderilen yazıya göre liselerde bugüne kadar yapılan ölçme ve  değerlendirme uygulamaları geçerli olacak. Sınav uygulama takvimi, eğitim kurumu  zümre başkanları kurulunca belirlenecek ve eğitim kurumu yönetimince tüm  öğrencilere süresi içinde duyurulacak. Sınavlar, ihtiyaç duyulması halinde  cumartesi günleri de dahil edilerek her bir sınav için bir ders saati süre  verilerek uygulanacak ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak.  Ayrıca liselerde beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik  derslerinin sınavları uygulamalı yapılacak. Sınav uygulamalarında öğrencilerin oturma planı fiziki  mesafeyikoruyacak şekilde, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate  alınarak gerçekleştirilecek. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında  Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirler, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının  Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'na göre eksiksiz ve  zamanında gerçekleştirilecek. Sınav sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri  halinde, durumlarına uygun paralı veya parasız yatılı olarak ilgili mevzuat  hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak.

Kendisinde ya da birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi  birisinde kronik hastalık bulunan öğrenciler ile kendisinin ya da birlikte  kaldığı aile bireylerinden herhangi birisinin Kovid 19'a yakalanması veya temaslı  olması nedeniyle karantina kapsamına alınan ve bu nedenle sınavlara süresi  içerisinde katılamayan öğrenciler, eğitim kurumunda uygun bir zamanda ve izole  bir ortamda gerekli tedbirler uygulanarak sınava alınacak.

İlkokul ve ortaokullarda sınav uygulama esasları

Öte yandan resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve imam hatip  ortaokullarında yüz yüze eğitim faaliyetleriyle birlikte uzaktan eğitim  faaliyetleri de ölçme ve değerlendirme kapsamına alınacak.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin hıfzıssıhha kurullarıyla iş  birliği içinde aldığı kararlar doğrultusunda haftada 5 gün yüz yüze eğitim  öğretim yapılan okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları ilgi yönetmelik  hükümleri doğrultusunda salgından önce olduğu gibi yürütülecek. Sınavlar okul ortamında yapılacak ancak kendisinde veya ailede,  birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da  Kovid-19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir  zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince  mazereti uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve  öğrenciye önceden duyurularak sınava alınacak. Okullarda yapılacak sınavlarda dersin öğretim programında yer alan  ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulacak ve sınavların tarihine okullardaki  sınıf ve alan zümre başkanları kurulunca karar verilecek. Sınavı yapılacak her bir ders için sınav süresi bir ders saati olarak  planlanacak ve sınav bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Gerekli görülmesi  halinde, cumartesi günleri de okullarda sınav yapılabilmesine imkan  sağlanabilecek. Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak  ve e-okul sistemine işlenecek. Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini  uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu  günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate  alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacak.

Ders etkinliklerine katılım puanı verilecek

Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders veya EBA TV takip ve ders  etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve  daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 defa  ders etkinliklerine katılım puanı verilecek. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve oyun, beden eğitimi ve spor,  trafik güvenliği, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, teknoloji ve tasarım,  bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler ve  seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı ders  etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak. Proje ve ders etkinlikleri uygulamalarının dersin özelliğine göre yüz  yüze veya canlı ders ve çevrim içi diğer (e-posta gibi) ortamlarda sunulabilmesi  sağlanacak.  2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci döneminde bugüne kadar yapılmış  olan bir sınav veya ölçme değerlendirme uygulamasının var olması durumunda bunlar  geçerli olacak ve e-okul sistemine işlenecek. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Kovid-19 salgınına  yönelik tüm tedbirler eksiksiz ve zamanında alınacak.

Yorumlar (0)