Borcu olanlara iyi haber... O teklif Meclis'e sunuldu!

Maliye ile Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin alacakları yeniden yapılandırılıyor. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Son Dakika 05.05.2017, 10:21 05.05.2017, 10:25
255
Borcu olanlara iyi haber... O teklif Meclis'e sunuldu!

Maliye, Gümrük ve Ticaret bakanlıkları, SGK, il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine borcu bulunan mükellefler, borçlarını yeniden yapılandırmak için 30 Haziran 2017 tarihi sonuna kadar başvuruda bulunabilecek.  TBMM Başkanlığına sunulan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, yapılandırmadan yararlanmak için başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler de yer alıyor.    Yapılandırmadan yararlanmak için 30 Haziran 2017 tarihine kadar (bugün dahil) başvuruda bulunulacak.

İLK TAKSİT 31 TEMMUZ'DA

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere ilk taksit 31 Temmuz 2017'ye, SGK'ya ilk taksit 31 Ağustos 2017'ye kadar, diğer taksitler ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenecek ancak daha kısa sürede ödeme seçenekleri de mükelleflere sunulacak. Teklife göre, yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi şartına bağlı olarak feri alacaklar yerine, Yİ-ÜFE tutarından ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak.      

18'E KADAR TAKSİT İMKANI VAR

Yapılandırılan  borçların taksitler halinde ödenmesi halinde, borçlar teklifte belirtilen katsayılara göre arttırılmış şekliyle ödenecek. Yapılandırılan borçlar 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru sırasında tercih edecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun sürede ödeme yapılamayacak ancak ödemeler daha kısa sürede olabilecek. Kısa sürede ödenmesi halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.      

Yapılandırılacak tutarlar; il özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk  spor  federasyonlarına  tescil  edilmiş  olan  ve Türkiye'de sportif  alanda  faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecek. Hesaplanacak katsayı 24, 30 ve 36 eşit taksit için farklı olacak.      

Söz konusu düzenleme kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, aylık dönemler halinde 144 eşit taksitte tahsil edilecek ancak bu kapsamda yapılacak kesinti tutarı her hal ve takdirde bu idareler adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların aylık tutarının yüzde 50'sini aşamayacak.     

Maliye Bakanlığına ve SGK'ya bağlı tahsil dairelerinin alacaklarının kredi kartıyla ödenmesi durumunda bankalar, taksit tutarlarını idareye taksit aylarında tahsilat kabul edilmek suretiyle aktaracak, borçlu hesaplarına ise taksit ayında yansıtacak. Vergi dairesinden vergi mevzuatı gereği iade alacağı bulunan mükellefler, bu alacaklarının, vergi dairesine ödenmesi gereken taksitlerine mahsubunu talep edebilecek. Mahsup talepleri sadece kendi borçlarıyla sınırlı olacak.Taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla kalan taksitlerden bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu kanun hükümlerinden yararlanılacak. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde  kanundan yararlanma hakkı kaybedilecek.      

VERGİ ÖDEMEYENLER     

Mükellefler, Maliye  Bakanlığına  bağlı tahsil daireleri  tarafından takip edilen  yıllık  gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisini, çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla ödemezse veya eksik öderse,yapılandırılan  borçlarına  ilişkin  kalan  taksitlerini   ödeme  haklarını kaybedecek.      

SGK'YA BORÇLAR

SGK'ya olan borçlarını yapılandıran borçlular için de aynı hüküm uygulanacak.Taksit tutarının yüzde 10'unu aşmamak şartıyla 5 TL'ye kadar yapılmış eksik ödemeler için düzenleme ihlal edilmiş sayılmayacak. Ödenecek  tutarlara teklifin yasalaşıp yayımı tarihinden sonraki süreler için herhangi bir zam veya faiz hesaplanmayacak.      

HACİZLER...

Ödenecek alacaklarla ilgili uygulanan hacizler yapılan ödemeler oranında kaldırılacak, buna isabet eden  teminatlar iade edilecek. Ödenecek alacaklar nedeniyle uygulanan hacze konu mallar, borçlunun talebi halinde alacaklı tahsil dairesince satılabilecek.     
İl özel idareleri,  belediyeler  ve bunlara  bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar hakkında vergi ve prim yükümlülükleri açısından cari dönem borçlarına ilişkin ödeme şartı aranmayacak. Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri, kanun yollarına başvurmamaları ve başvuru süresi içerisinde yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri gerekecek.               

Bakanlar Kurulu, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları mücbir sebep hali kabul edilenlerin, bu kanun kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile mücbir sebep halinin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerini, mücbir sebep halinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.      

Kaynak:Hürriyet

Yorumlar (0)