EÜAŞ HASAN-SUAT UĞURLU HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN YAKITI VE SÜRÜCÜSÜ İDAREYE AİT 24 AY SÜRE İLE 2018 MODEL VE ÜZERİ 2 ADET OTOMOBİL İLE YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ ÇİFT KABİN UZUN KASA KAMYONET 1 ADET MOTORLU ARACIN HİZMET ALIMI SURETİYLE KİRALANMASI İŞİDİR

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) HASAN UĞURLU-SUAT UĞURLU HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

EÜAŞ Hasan-Suat Uğurlu HES İşletme Müdürlüğü için Yakıtı ve sürücüsü idareye ait 24 ay süre ile 2018 model ve üzeri 2 adet otomobil ile yakıt hariç sürücülü çift kabin uzun kasa Kamyonet 1 adet motorlu aracın hizmet alımı suretiyle kiralanması işidir hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/187866

1-İdarenin

a) Adı

:

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) HASAN UĞURLU-SUAT UĞURLU HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

EYÜPSULTAN ATATÜRK BULVARI 55550 AYVACIK/SAMSUN

c) Telefon ve faks numarası

:

(362) 813 2005 - (362) 813 2006

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

EÜAŞ Hasan-Suat Uğurlu HES İşletme Müdürlüğü için Yakıtı ve sürücüsü idareye ait 24 ay süre ile 2018 model ve üzeri 2 adet otomobil ile yakıt hariç sürücülü çift kabin uzun kasa Kamyonet 1 adet motorlu aracın hizmet alımı suretiyle kiralanması işidir

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 adet sürücüsüz yakıt hariç en az 2018 model dizel en az biri otomatik vites olmak üzere binek araçlar, 1 Adet sürücülü yakıt hariç en az 2018 model çift kabin uzun şase kamyonet araçların 24 ay süreyle kiralanması hizmet alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

EÜAŞ Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu HES İşletme Müdürlüğü Ayvacık/SAMSUN

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.05.2024, işin bitiş tarihi 30.04.2026

d) İşe başlama tarihi

:

01.05.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

07.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu HES İşletme Müdürlüğü-Toplantı Salonu Eyüpsultan Mah. Atatürk Bulv. Teaş Küme Evleri No:5 PK:13 55550 Ayvacık / SAMSUN


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler, yürürlükte bulunan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar ile bu konuda yayınlanan yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda zorunlu kılınan, kendi adlarına/unvanlarına düzenlenmiş K1 yetki belgesi (Sürücülü Çift Kabin Kamyonet için) teklif ekinde sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

‘Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde yapılan her türlü personel, yolcu veya öğrenci taşıma işleri veya sürücülü, sürücüsüz araç veya iş makinesi kiralama işleri’ benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01986636