ALAÇAM BELEDİYESİ

ADINA KAYITLI  TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLAN

 

            1.Alaçam Belediye Başkanlığına ait aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.

2.İhale Alaçam Belediyesi Meclis Toplantı salonunda 26.10.2023 Perşembe günü; Aşağıda belirtilen saatte yapılacaktır.

SIRA

MAHALLE

BAĞ. BÖL. NO

NİTELİĞİ

YÜZÖLÇÜMÜ

MUAMMEL BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

FATİH

14

İŞYERİ(YAZIHANE)

20,00 M2

1.075.000,00 TL

32.250,00 TL

14:00

2

FATİH

15

İŞYERİ(YAZIHANE)

20,00 M2

1.075.000,00 TL

32.250,00 TL

14:10

3

FATİH

16

İŞYERİ(YAZIHANE)

20,00 M2

1.075.000,00 TL

32.250,00 TL

14:20

4

FATİH

17

İŞYERİ(YAZIHANE)

20,00 M2

1.075.000,00 TL

32.250,00 TL

14:30

3.İhaleye konu taşınmazların muhammen satış bedelleri ve geçici teminatları aşağıya çıkarılmıştır.

4.İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilecek ve 5.000,00 TL karşılığında satın alınabilecektir. İhaleye teklif vereceklerin ihale şartnamesini satın alması zorunludur.

5. İhaleye katılacaklar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5. ve 6. maddelerindeki yazılı şartları taşımaları gerekmektedir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

A) GERÇEK KİŞİ :

-İhaleye katılım dilekçesi

-Kimlik Kartı Fotokopisi

-Kanuni ikametgah

-Geçici teminat dekontu

-Vekaleten gireceklerin noterden düzenlenmiş vekaletname örneği

-Alaçam Belediyesine borcu olmadığına ilişkin belge.

-Şartname bedel makbuzu

 B)TÜZEL KİŞİ :

-İhaleye katılım dilekçesi

-Bağlı bulunduğu odadan ticaret sicil belgesi

-Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair Noter tasdikli yetki belgesi

-Geçici teminat dekontu

-Noter tasdikli imza sirküsü

-Alaçam Belediyesine borcu olmadığına ilişkin belge.

- Şartname bedel makbuzu

C)ORTAK GİRİŞİM OLUNMASI HALİNDE :

Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerinde belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.    

 İlan olunur.                                                                                       

#ilangovtr Basın No ILN01908874