3 (ÜÇ) KALEM MUTFAK MALZEMESİ ALIMI

SAH.SHH.EĞT.MRK.K.LI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

3 (ÜÇ) KALEM MUTFAK MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/776077

1-İdarenin

a) Adı

:

SAH.SHH.EĞT.MRK.K.LI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

b) Adresi

:

CEDIT MAHALLESI SAHRA SIHHIYE CADDESI NO:11 İLKADIM/SAMSUN

c) Telefon ve faks numarası

:

3624465923 - 3624461439

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

3 (ÜÇ) KALEM MUTFAK MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 (ÜÇ) KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Shr.Shh.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı Gn.Şükrü Naili Gökberk Kışlası Mutfağı İlkadım/SAMSUN

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 20 (yirmi) takvim günü içerisinde (montaj tamamlanarak çalışır durumda) idareye teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

10.08.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Shr.Shh.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı - Cedit Mah. Sahra Sıhhiye Cad. Nu.: 11 İlkadım/SAMSUN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Alımı yapılacak mallar için, Teknik Şartnamelerinin ilgili Md.lerine göre yüklenici firma, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi"ni Muayene ve Kabul Komisyonuna verecektir. Yüklenicinin "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi" olmayıp, servis hizmetlerini veren anlaşmalı olduğu başka bir firma mevcutsa anlaşmalı olduğu firmaya ait söz konusu belge ile birlikte belge sahibi firmanın servis hizmetlerini vereceğine dair noter tasdikli taahhütnameyi Muayene ve Kabul Komisyonuna verecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01870109