ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1- Mülkiyeti Atakum Belediyesine ait, aşağıda nitelikleri belirtilen 1 (bir) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince Kapalı teklif (Açık artırma)usulü  ile kiraya verilecektir.

Mahalle

Ada

Parsel

Aylık kira bedeli

Geçici teminat

İhale saati

Kira süresi

Balaç

12538

2

13.000,00

117.000,00

10:00

25 Yıl

2- İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair Belediyece gönderilen yazının tebliğ gününden itibaren 15 gün içinde; damga vergisi ve ihale karar pulu bedelini Atakum Belediyesine yatıracaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılıp sözleşmenin imzalanmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilerek ihale fesh edilecektir.

3- İhale 31.10.2023 Salı günü saat 10:00‘dan itibaren Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. Teklif verecekler, teklif mektuplarını en geç 31.10.2023 tarihinde saat 10:00’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

            İkinci ihale tarihi: 14.11.2023 Salı günü saat 10:00 itibaren Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. Teklif verecekler, teklif mektuplarını en geç 14.11.2023 tarihinde saat 10:00’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

            4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

            A)Kanuni İkametgâh Adresi, ( Nüfus Müdürlüğünden alınacak )

            B)Tebligat için adres göstermesi,

                           a-Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

                             b-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

                             c-Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,

                  C)Geçici Teminatın olarak,(ihale bedelinin %3’ü oranında) ,tahsilat makbuzu, teminat mektubu, hazine tahvili ve bono kabul edilecektir.

D)İmza sirkülerini vermesi,

           a-Gerçek kişi olması halinde  imza sirküleri,

           b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin tasdikli imza sirküleri,

           c-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E)İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin  tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F)İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

  G)Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.    

  H) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

             5- İhale Şartnamesi, Atakum Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğünden 300,00 TL karşılığında temin edilebilir.

            6- Posta ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

#ilangovtr Basın No ILN01909543