TÜRKİYE OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZİ (TOHM) ENDÜSTRİYEL MUTFAK MALZEMESİ ALIMI SAMSUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi(TOHM) Endüstriyel Mutfak Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1102010

1-İdarenin

a) Adı: SAMSUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VESPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarı No:123 55200 ATAKUM/SAMSUN

c) Telefon ve faks numarası:3624374700 – 3624376034

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi(TOHM) Endüstriyel Mutfak Malzemesi Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı:

98 Kalem endüstriyel Mutfak Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM)

ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşme imzalandıktan sonraki takvim günü 45 Takvim Günü

d) İşe başlama tarihi: Sözlşeme imzalandıktan sonraki takvim günüdür.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:06.11.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri(e-tekliflerin açılacağı adres):SAMSUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’ tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faaliyet belgesine ilişkin bilgiler. İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.

İsteklinin Üyesi olduğu Meslek Odası tarafından İstekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.

İsteklinin Kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından İstekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi.

İstekli bu belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Tüm malzemeler en az 2 (iki) yıl garantikapsamında teslim edilecektir.

Ürün tesliminde tüm ürünlerin garantibelgesiidareye teslim edilecektir.

Teknik şartnamenin Genel Hükümler ve Diğer Hususlar başlıkları altındakimaddelere göre hareket edilecektir.

4.3.4.

4.3.4.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Ürünlerinin hepsi ulusal standartlara veya dengi uluslararası standartlara uygunluk belgelerine sahip olmalıdırlar.

TSE veya CE belgeleri olmalıdır.

Satış sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

Sanayi Bakanlığı Yetkili Servis Belgesi olmalıdır.

Doğalgaz ile çalışan ürünler GAZMER' e kayıtlı olmalıdır.

4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teknik Şartnamenin Genel Hükümler ve Diğer Hususlar başlığı altındaki maddelere göre hareket edilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya özel sektörde yapılmış olan her türlü mutfak malzemesi alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İdari Şartnamede hükmü bulunmayan (boş bırakılan) hallerde ilgisine göre Teknik Şartnamede bulunan hükümlere göre hareket edilir.

#ilangovtr Basın No ILN01908842