SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

1-Kullanım ve tasarruf hakları Belediyemize ait; Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, Kurtuluş Bulvarı adresinde bulunan Yabancılar Pazarı içerisinde ve aşağıdaki tabloda Sıra Numaraları, İlçesi, Mahallesi, Adresi, Blokları, Blok Numaraları, Yüzölçümleri, Nitelikleri, Aylık Muhammen Kira Bedelleri ve Geçici Teminat bedelleri belirtilen taşınmazlar, tanzim olunan şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık teklif usulü  ile 22.05.2032 tarihine kadar kiraya verilecektir.

Sıra

No

İlçe

Mah.

Adres

Blok

No

Yüzölçüm

Nitelik

Aylık Muhammen
Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

1

İLKADIM

KALE

Kurtuluş Bulvarı Yabancılar Pazarı İçi

A BLOK

34

9,00

Dükkân

800,00 ₺

288,00 ₺

2

İLKADIM

KALE

Kurtuluş Bulvarı Yabancılar Pazarı İçi

A BLOK

55

9,00

Dükkân

800,00 ₺

288,00 ₺

3

İLKADIM

KALE

Kurtuluş Bulvarı Yabancılar Pazarı İçi

A BLOK

56

9,00

Dükkân

800,00 ₺

288,00 ₺

4

İLKADIM

KALE

Kurtuluş Bulvarı Yabancılar Pazarı İçi

A BLOK

60

9,00

Dükkân

800,00 ₺

288,00 ₺

5

İLKADIM

KALE

Kurtuluş Bulvarı Yabancılar Pazarı İçi

A BLOK

68

9,00

Dükkân

800,00 ₺

288,00 ₺

6

İLKADIM

KALE

Kurtuluş Bulvarı Yabancılar Pazarı İçi

B BLOK

63

9,00

Dükkân

800,00 ₺

288,00 ₺

7

İLKADIM

KALE

Kurtuluş Bulvarı Yabancılar Pazarı İçi

B BLOK

65

9,00

Dükkân

800,00 ₺

288,00 ₺

8

İLKADIM

KALE

Kurtuluş Bulvarı Yabancılar Pazarı İçi

B BLOK

89

9,00

Dükkân

800,00 ₺

288,00 ₺

9

İLKADIM

KALE

Kurtuluş Bulvarı Yabancılar Pazarı İçi

C BLOK

83

9,00

Dükkân

1.100,00 ₺

396,00 ₺

10

İLKADIM

KALE

Kurtuluş Bulvarı Yabancılar Pazarı İçi

I BLOK

6

9,00

Dükkân

1.100,00 ₺

396,00 ₺

11

İLKADIM

KALE

Kurtuluş Bulvarı Yabancılar Pazarı İçi

J BLOK

42

9,00

Dükkân

950,00 ₺

342,00 ₺

12

İLKADIM

KALE

Kurtuluş Bulvarı Yabancılar Pazarı İçi

J BLOK

44

9,00

Dükkân

950,00 ₺

342,00 ₺

2-   İhalede yarışma (artırım) aylık kira bedelleri üzerinden yapılacaktır. 

 3- İhale Şartnamesi mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı/Emlak Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilecektir.

4-Bahse konu İhale; 07/12/2023 tarihinde, Perşembe Günü Saat 15:00’da (İhale 15:00’da başlayacak olup tüm taşınmazların ihalesi tamamlanıncaya kadar devam edecektir.) Hançerli Mahallesi, 216. Sokak, No:8 İlkadım/SAMSUN adresinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasının 1. Katındaki Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

5-  İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A)   İstekli gerçek kişi ise:

a)       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

b)      İkametgâh Belgesi (İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınacaktır.)

c)       İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsünün aslı (Noterde tanzim edilecektir.) 

d)      Adres Beyannamesi (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

e)       İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı (Noterde tanzim edilecektir.)

f)       Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K’te belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

(Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

g)      İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge

(Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünce tanzim edilecektir.)

h)      2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge

(Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

ı)    Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

i)    Samsun Yabancılar Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne kayıtlı olduğuna dair dernek onaylı belge.

j)    Samsun Yabancılar Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne borcu olmadığına dair dernek yönetimi imzalı belge

B)      İstekli tüzel kişi (şirket)  ise :

a)         Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge

b)         Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirkülerinin aslı

c)         Tebligat için adres göstermesi, telefon numarası bildirmesi

d)         Geçici teminat (2886 sayılı D.İ.K’te belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )

        (Belediyemiz Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine yatırılarak makbuz alınacaktır.)

e)         İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge

        (Belediyemizin Gelirler Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

f)          2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge

        (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

g)         Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak Şube Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

h)         Samsun Yabancılar Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne kayıtlı olduğuna dair dernek onaylı belge.

ı)   Samsun Yabancılar Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne borcu olmadığına dair dernek yönetimi imzalı belge

C)      Ortak girişimci  ise :

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi

6- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır. Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.

            Ancak; İstekliler İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak teslim ederek 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.     

Ayrıca istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası – Hançerli Mahallesi, 216. Sokak No:8 PK: 55020 İlkadım/SAMSUN adresine iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01920902